Over dit boek

Vandaag de dag is de Holocaust het symbool van het absolute kwaad. Deze symboolfunctie brengt een groot risico van misbruik met zich mee. De vertekening van de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog kent allerlei vormen. Ontkenning van de Holocaust is de meest bekende. Het omkeren van de Holocaust door Israël en de Joden voor te stellen als de nieuwe nazi's is een zeer verregaande vorm van vertekening.

In 'Verwrongen beelden van de Holocaust' bespreekt Manfred Gestenfeld deze en andere vormen van Holocaustmisbruik. Hij geeft bij elk soort misbruik vele voorbeelden, die hij op grondige wijze analyseert. Ook bespreekt hij de motieven die schuilgaan achter de verschillende vormen. In het laatste hoofdstuk beschrijft Gerstenfeld hoe deze geschiedvervalsing bestreden kan worden.

Hoofdstukken
Voorwoord

Voorwoord VOORWOORD ABRAHAM H. FOXMAN In deze belangrijke toevoeging aan de kennis van en het inzicht in de ontkenning en verdraaiing van de Holocaust, nodigt Manfred Gerstenfeld ons uit te onderzoeken hoe het komt dat, terwijl de ken- nis van en het inzicht in de Holocaust blijven toenemen en steeds toe- gankelijker worden, de traditionele vorm van holocaustontkenning – ‘het is niet gebeurd’ – is overgegaan en voortwoekert in verschillende soor

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Inleiding

Inleiding INLEIDING Het bewustzijn van de Holocaust is in de westerse wereld enorm toegenomen, maar pas vele jaren na de Tweede Wereldoorlog. Leon Jick schrijft: ‘In de jaren direct na het einde van de Tweede Wereldoor- log werd aandacht voor de vernietiging van het Europese Jodendom niet slechts vermeden; zij werd de kop ingedrukt.’1 Michael Berenbaum, hoofdredacteur van de nieuwe editie van de Encyclopedia Judaica, schreef treffend over de sta

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Verschillende soorten misbruik en geschiedvervalsing

Verschillende soorten misbruik en geschiedvervalsing HOOFDSTUK 1 VERSCHILLENDE SOORTEN MISBRUIK EN GESCHIEDVERVALSING De laatste jaren worden er steeds meer pogingen gedaan om de geschiedenis van de Holocaust en de gedachten die daarover leven te manipuleren. Een voorbeeld hiervan is ontkenning van de Holocaust – de vorm van geschiedvervalsing met betrekking tot de Holocaust die tientallen jaren de meeste aandacht heeft gekregen. Andere verte- k

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Rechtvaardiging van de Holocaust en aanzetting tot genocide

Rechtvaardiging van de Holocaust en aanzetting tot genocide HOOFDSTUK 2 RECHTVAARDIGING VAN DE HOLOCAUST EN AANZETTING TOT GENOCIDE Mensen die de Holocaust rechtvaardigen, ‘verklaren’ dat de Joden zelf het antisemitisme bij hun vijanden hebben uitgelokt en daarom verantwoordelijk zijn voor hun eigen vernietiging. Het eerste deel van deze redenering was ook voor de Tweede Wereldoorlog buiten nazikringen populair en komt nu weer van tijd tot tijd

Dit hoofdstuk 17 pagina's € 0,94
Ontkenning van de Holocaust

Ontkenning van de Holocaust HOOFDSTUK 3 ONTKENNING VAN DE HOLOCAUST Holocaustkenning zou omschreven kunnen worden als het ver- werpen van de voornaamste feiten met betrekking tot de moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een veelgehoorde uitspraak is dat de meesten van hen stierven aan ziekten die men in de dodenkam- pen had opgelopen. Er zijn ook velen die zeggen dat de nazi’s niet van plan waren om alle Joden te doden. Een derde vee

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
Afschuiving van de verantwoordelijkheid voor en verbloeming van de Holocaust

Afschuiving van de verantwoordelijkheid voor en verbloeming van de Holocaust HOOFDSTUK 4 AFSCHUIVING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN VERBLOEMING VAN DE HOLOCAUST Degenen die de verantwoordelijkheid voor de Holocaust op anderen schuiven, erkennen wel dat deze heeft plaatsgevonden, maar ontken- nen de medeplichtigheid van bepaalde landen, groepen of individuen, ondanks een grote hoeveelheid bewijs waaruit het tegendeel blijkt. Dit komt vaak vo

Dit hoofdstuk 26 pagina's € 1,43
Ontjoodsing van de Holocaust

Ontjoodsing van de Holocaust HOOFDSTUK 5 ONTJOODSING VAN DE HOLOCAUST Ontjoodsing van de Holocaust kan verschillende vormen aanne- men. Een voorbeeld daarvan is het verruimen van de term Holocaust, zodat deze ook kan verwijzen naar niet-Joden die ooit zijn omgeko- men door genocide of die vermoord of gestorven zijn tijdens de Twee- de Wereldoorlog. Een tweede soort ontjoodsing is dat men weinig of geen aandacht schenkt aan de Joodse achtergrond

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
Gelijkstelling van de Holocaust met andere daden

Gelijkstelling van de Holocaust met andere daden HOOFDSTUK 6 GELIJKSTELLING VAN DE HOLOCAUST MET ANDERE DADEN Binnen de brede categorie ‘gelijkstellen van de Holocaust met andere daden’ is er een aantal subcategorieën van geschiedvervalsing waarvoor de motieven uiteenlopen. ‘Gelijkstellen met de Holocaust’ vóór en tijdens de oorlog is gebaseerd op de beschuldiging dat het genocidale gedrag van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog ver- geli

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Omkering van de Holocaust: Israël en de Joden voorstellen als nazi’s

Omkering van de Holocaust: Israël en de Joden voorstellen als nazi’s HOOFDSTUK 7 OMKERING VAN DE HOLOCAUST: ISRAËL EN DE JODEN VOORSTELLEN ALS NAZI’S Zij die binnen deze categorie vallen, proberen de legitimiteit van Israël te ondermijnen door het land te associëren met het toppunt van misdaad, nazi-Duitsland. Zij vallen het Joodse volk aan en verne- deren het door het gelijk te stellen met de daders van de wrede geno- cide die gericht was op de

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Bagatellisering van de Holocaust

Bagatellisering van de Holocaust HOOFDSTUK 8 BAGATELLISERING VAN DE HOLOCAUST Bagatellisering van de Holocaust is voor sommige ideologisch of politiek gemotiveerde activisten een middel om dingen waar zij zich tegen verzetten te vergelijken met de ‘industriële’ uitroeiing van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers en hun bond- genoten. Zulke vergelijkingen worden bijvoorbeeld gemaakt met mili- euproblemen, abortus, het slachten

Dit hoofdstuk 17 pagina's € 0,94
Uitwissing van herinneringen

Uitwissing van herinneringen HOOFDSTUK 9 UITWISSING VAN HERINNERINGEN Binnen deze categorie valt een aantal uiteenlopende soorten van misbruik en vervalsing van de Holocaust. De collectieve herinne- ring wordt zowel direct als indirect aangevallen. Een voorbeeld hier- van is het besmeuren en beschadigen van gedenktekens. Een ander is het verstoren van holocaustherdenkingen. Een derde voorbeeld is dat men zulke openbare bijeenkomsten verandert in

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Het belang van verontschuldigingen

Het belang van verontschuldigingen HOOFDSTUK 10 HET BELANG VAN VERONTSCHULDIGINGEN In de strijd tegen hen die de Holocaust misbruiken en de geschie- denis vervalsen, moet in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de offi ciële verontschuldigingen van landen en organisaties die daders, medeplichtigen of passieve toeschouwers waren. Enkele voor- beelden zullen het belang hiervan duidelijk maken. Verontschuldigingen ronden een deel van het de

Dit hoofdstuk 21 pagina's € 1,16
Wat kan en moet er gedaan worden?

Wat kan en moet er gedaan worden? HOOFDSTUK 11 WAT KAN EN MOET ER GEDAAN WORDEN? Naarmate de tijd verstrijkt, leent de geschiedenis van de Holo- caust zich steeds meer voor misbruik en vervalsing, ondanks de toene- mende hoeveelheid historisch materiaal. Dit proces zal niet ophouden en deze overweging moet dan ook het uitgangspunt zijn voor het ont- wikkelen van een beleid hoe de herinnering van de Holocaust bewaard moet worden. Getuigenverklari

Dit hoofdstuk 28 pagina's € 1,54

 


Verwrongen beelden van de Holocaust
M. Gestenfeld
  • Groen
  • 2011
  • 224
  • 9789058299994
volledig boek (gedrukt) 224 pagina's | € 17,50
eBook € 13,15