Over dit boek

Na het belangwekkende werk Bij brood en beker over het H. Avondmaal (1980) verscheen onder dezelfde redactie een vervolg van niet minder gehalte over de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de Westerse kerk.

Het werk heeft iets van een belangrijke expositie, die zoveel waardevol materiaal bevat dat het nauwelijks mogelijk is bij alles stil te staan: hele stukken moeten gewoon worden overgeslagen. Het is niet overdreven te zeggen dat de twaalf scribenten een schier onuitputtelijke stof ter bestudering kregen, een geschiedenis die eeuwen omvat. Het is niet vreemd dat Calvijn in vele hoofdstukken ter sprake komt en eigenlijk het geheel beïnvloedt. Terecht schrijft C. Blenk in zijn bijdrage Reveil, zending en oecumene (één van de laatsten), dat de doop geen breekpunt is (in de tijd van het Reveil). Niet de doopbeschouwing, maar het geestelijke klimaat beslist. Hoe bestaat het, dat diepe geestelijke eenheid beleefd kan worden, waar kerkelijke eenheid niet mogelijk is? (met verwijzing naar Philpot en Spurgeon). — Maar niemand zal ontkennen dat bezinning en verantwoording over grondslagen van het Evangelie die in de Doop aan de orde zijn, noodzakelijk zijn, wil men voor traditionalisme en automatisme, voor verstarring en verwarring worden bewaard.

Uit een recensie in Theologia Reformata, 1 januari 1984, pp. 152 - 154.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf Woord vooraf Toen het mogelijk bleek om met een aantal schrijvers uit verschillende kerken een boek te presenteren over het avondmaal, lag het eigenlijk al vast dat een deel over het sacrament van de doop niet mocht achter- blijven. Het avondmaal is sacrament van de eenheid van Gods kerk, maar het wordt op zovele manieren en in zovele kerken afzonderlijk gevierd. Toch is er sprake van een verregaande eenstemmigheid in de opvatting v

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
De doop volgens het Nieuwe Testament

De doop volgens het Nieuwe Testament De doop volgens het Nieuwe Testament J.P. Versteeg 1. Het woordgebruik in het Nieuwe Testament 1.1. D E W O O R D E N D O P E N ' EN ' D O O P ' Het woord dat in het Nieuwe Testament voor 'dopen' gebruikt wordt is het Griekse woord baptidzein. Dit woord heeft zich ontwikkeld uit een ander woord: baptein. De verwantschap tussen beide woorden is zonder meer duidelijk. Ze komen ook in betekenis sterk overeen. He

Dit hoofdstuk 125 pagina's € 6,88
De doop in de vroege kerk

De doop in de vroege kerk De doop in de vroege kerk J. H. van de Bank Inleiding Wie zich bezighoudt met het ontstaan en de geschiedenis van de hei- lige doop is vanzelfsprekend eerst aangewezen op de gegevens, die met name in het Nieuwe Testament ons verschaft worden. Immers de Hei- lige Schrift geeft de toon aan en vormt de correctie voor wat wij, men- sen, in de loop der geschiedenis gedaan hebben met de woorden van evangelisten en apostelen.

Dit hoofdstuk 30 pagina's € 1,65
Middeleeuwse doopleer en dooppraktijk

Middeleeuwse doopleer en dooppraktijk Middeleeuwse doopleer en dooppraktijk W. Balke Inleiding De eigen aard van de Middeleeuwen De middeleeuwse vroomheid en theologie vormen een uiterst interes- sant studiegebied. Een gebied, dat zich uitstrekt over ruim 1000 jaar van ca 500 tot ca 1500 en daarom niet gemakkelijk is te overzien. Aan het begin van de middeleeuwen staat de kolossale figuur van Augustinus, die weer ten volle de diepe tonen van het

Dit hoofdstuk 28 pagina's € 1,54
De doop bij Luther

De doop bij Luther De doop bij Luther K. Exalto Inleiding 1. L U T H E R S O N T W I K K E L I N G Tot ongeveer 1517 is door de jonge Luther slechts weinig aandacht ge- schonken aan het sacrament van de heilige doop. Dat is een aantal jaren geleden door Werner Jetter in een uitgebreide studie over dit onder- werp aangetoond. De oorzaken die daarvoor aan te wijzen zijn zullen wel van verschillen- de aard geweest zijn. Luther was monnik, ongehuwd,

Dit hoofdstuk 26 pagina's € 1,43
De leer van de doop bij Zwingli, Bullinger en Bucer

De leer van de doop bij Zwingli, Bullinger en Bucer De leer van de doop bij Zwingli, Bullinger en Bucer W. van 't Spijker 1. De doop bij Zwingli (1484 - 1531) 1.1. H E T O N D E R Z O E K VAN Z W I N G L I ' S D O O P L E E R Minder dan het avondmaal heeft in het onderzoek van Zwingli's theo- logie de doop centraal gestaan. De opvattingen van de reformator uit Zürich over het sacrament van het lichaam en bloed des Heeren vorm- den een niet onbel

Dit hoofdstuk 42 pagina's € 2,31
De doop bij Calvijn

De doop bij Calvijn De doop bij Calvijn J. van Genderen Inleiding Als men over de betekenis van de theologie van Calvijn spreekt, wordt in de regel niet het eerst aan zijn visie op de doop gedacht. Er zijn andere thema's die het in belangrijkheid hiervan schijnen te winnen. Historisch gezien is er in Calvijns leer van de doop invloed te bespeuren van Augustinus, Luther en Bucer. Er zijn elementen in opgenomen uit de traditie van Zwingli en Bulli

Dit hoofdstuk 33 pagina's € 1,82
De doop bij Menno Simons

De doop bij Menno Simons De doop bij Menno Simons K. Exalto 1. Menno's levensloop Menno Simons, de geestelijke vader van de Nederlandse doopsgezin- den, was een Fries van geboorte. Zijn geboorteplaats is Witmarsum, en de datum van zijn geboorte is naar alle waarschijnlijkheid januari 1496. Omtrent zijn jeugdjaren is niets bekend. Men weet dus ook niet welk onderwijs hij heeft genoten en waar dat geweest is. In ieder geval is dit onderwijs niet v

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Het klassieke doopformulier

Het klassieke doopformulier Het klassieke doopformulier C.A. Tukker Inleiding In feite gaat het in deze bijdrage voornamelijk om de kinderdoop, ter- wijl wij bij het woord doop aan een wijder spectrum denken. Behalve een geseculariseerd gebruik van de term, waarbij de betekenis kan va- riëren van ingebruikneming en inwijding tot plezier en zelfs vuurwerk, is er ook een zeker onderscheid in de christelijke terminologie. In rooms- katholieke kring

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
Het puritanisme

Het puritanisme Het puritanisme C. Graafland 1. Wat is het puritanisme? Wanneer wij in dit hoofdstuk willen stilstaan bij de doop, zoals deze in het puritanisme is geleerd en in praktijk gebracht, kunnen wij er niet van buiten eerst iets over het puritanisme als zodanig te vertellen. Na- tuurlijk kan dit slechts heel summier gebeuren. We zien de beweging van de reformatie, die met Luther, Zwingli en Calvijn op het vasteland van Europa begonnen i

Dit hoofdstuk 28 pagina's € 1,54
Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gereformeerden in de Nederlanden

Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gereformeerden in de Nederlanden Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gereformeerden in de Nederlanden T. Brienen Er is in de periode van 1600 tot 1800 in ons land een nogal brede en tege- lijk diepgaande gedachtenwisseling geweest over de doopleer. Daar- naast valt er ook een behoorlijke ontwikkeling in de dooppraktijk te constateren. Soms weerspiegelt een dooppraktijk heel

Dit hoofdstuk 36 pagina's € 1,98
De doop bij de labadisten en hun bestrijders

De doop bij de labadisten en hun bestrijders De doop bij de labadisten en hun bestrijders C. Graafland 1. Het labadisme Een boek, dat de geschiedenis van de doop behandelt, dient zeker ook een hoofdstuk te bevatten, dat gaat over de doop bij de labadisten. De labadisten waren de volgelingen van Jean de Labadie (1610-1674), die, uit Frankrijk afkomstig, in zijn jonge jaren rooms-katholiek geestelijke was geweest. Na zijn overgang tot het protesta

Dit hoofdstuk 21 pagina's € 1,16
De afscheiding

De afscheiding De afscheiding W. van 't Spijker 1. De synode van 1836 Terstond op de eerste synode van de afgescheiden kerken (1836) werd over de doop gesproken. Het gebeurde in het kader van de relatie, die voor de ontwikkeling zo karakteristiek zou blijken, nl. die van de struc- tuur van de gemeente. In de kerken van de afscheiding sprak men niet in abstracto over de doop. Men had geen behoefte aan een uitspraak over zijn betekenis op zichzelf

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
Wormser en Hoedemaker

Wormser en Hoedemaker Wormser en Hoedemaker L.G. Zwanenburg Inleiding Wormser en Hoedemaker. Het is zeker gerechtvaardigd deze beide fi- guren uit de 19de eeuw naast elkaar te zetten. Voor beiden geldt de kin- derdoop als uitgangspunt voor hun beschouwingen over kerk en staat. We zullen zien dat ze op vele punten op treffende wijze overeenstem- men. Wel doet zich de merkwaardige vraag dan voor of er sprake is van een directe beïnvloeding van Hoe

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
De doop als splijtzwam in de gereformeerde gezindte

De doop als splijtzwam in de gereformeerde gezindte De doop als splijtzwam in de gereformeerde gezindte C. Graafland In le id ing E. Smilde schrijft in zijn boek over Een eeuw van strijd over verbond en doop: 'De tragiek van het Calvinisme der 19de en 20ste eeuw is ge- weest, dat het uiteensprong door verschil over het tweede sacrament der kerk: den doop. Strijd was er over dit sacrament in de kerken der Scheiding en in de Ned. Herv. Kerk vóór d

Dit hoofdstuk 51 pagina's € 2,81
Karl Barth en de kinderdoop

Karl Barth en de kinderdoop Karl Barth en de kinderdoop R.H. Bremmer Het verzet van Karl Barth tegen de doop van kleine kinderen is niet van vandaag of gisteren. Al in De Standaard van 21 maart 1939 kwam zijn gevoelen op dit punt in de publiciteit. Tijdens de oorlog schreef hij in 1943 zijn Die kirchliche Lehre von der Taufe, een voordracht die hij op 7 mei 1943 in Gwatt aan de Thunersee voor de Zwitserse theologische studenten had gehouden. Dir

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
De doop bij réveil, zending en oecumene

De doop bij réveil, zending en oecumene De doop bij réveil, zending en oecumene C. Blenk 1. Het réveil (1845-1854) 'Onze vergaderingen droegen geen kerkelijke kleur', schreef ds. Hel- dring over de samenkomsten van de 'Christelijke Vrienden'. Het initia- tief kwam van hem. 'Ik leef zo eenzaam', schreef hij vanuit zijn Betuws dorpje. Hij zocht en vond contact met de kring in Den Haag rond Groen van Prinsterer en met de kring in Amsterdam rond Da

Dit hoofdstuk 21 pagina's € 1,16
De doop in de pinksterbeweging en de charismatische beweging

De doop in de pinksterbeweging en de charismatische beweging De doop in de pinksterbeweging en de charismatische beweging W. van 't Spijker 1. Pinksterbeweging en charismatische beweging Sinds het begin van deze eeuw kent de geschiedenis de pinksterbewe- ging. Als een machtige lekenbeweging greep zij snel om zich heen. Het nieuwe van deze beweging was niet de betrokkenheid van de leken als zodanig. Naast de officiële kerk zijn er altijd wel stro

Dit hoofdstuk 17 pagina's € 0,94
De doop als teken en zegel

De doop als teken en zegel De doop als teken en zegel W. van 't Spijker 1. Teken van eenheid Wie de lange geschiedenis overziet van de kerk van Christus in deze wereld kan constateren hoeveel moeite zij gehad heeft met het woord van Paulus (Ef. 4, 1 vv.), waarin hij vermaant tot eenheid: 'Als gevan- gene in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoed

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05

 


Rondom de doopvont
W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto, L. van Driel
  • Kok
  • 1983
  • 619
  • 90 6140 083 X
volledig boek (geprint) 619 pagina's | € 39,74
eBook € 24,28