Over dit boek

In dit boek wordt een antwoord gezocht op de vraag wat de roeping van de gemeente van Jezus Christus op aarde is. Uitgaande van de verantwoordelijkheid, die elk gemeentelid draagt, is deze studie, die voor iedereen bevattelijk en tegelijkertijd op hoog theologisch wetenschappelijk niveau staand geschreven is, niet alleen voor theologen, maar in principe voor elk gemeentelid van belang.

De schrijver gaat zowel zeer principieel alsook zeer praktisch te werk. Elk hoofdstuk begint met het trekken van bijbelse lijnen en mondt uit in het geven van praktische aanwijzingen. Kenmerkend in dit boek is ook dat allerlei gebruikelijke tegenstellingen worden overwonnen. De roeping om God te aanbidden en de roeping om sociaal-politiek te ijveren voor meer rechtvaardigheid worden bij voorbeeld beide ten volle ernstig genomen, zodat fatale polarisering tussen extremen, die elkander wantrouwen, wordt voorkomen.

Typerend is ten slotte dat de schrijver zich zowel tot gewone gemeenteleden alsook tot de ambtsdragers richt. Want de eersten moeten weten wat van hen als gemeenteleden wordt verwacht, terwijl de tweeden moeten weten hoe zij de gemeenteleden kunnen helpen om hun roeping na te komen.

Voor zover bekend, is er geen boek, dat op zulk een consequente en concrete wijze ernst maakt met de gemeente als zelf verantwoordelijk subject, dat wijst op haar taak. dat zo indringend en bevattelijk ingaat op wat gemeenteleden en daarom ook de ambtsdragers te doen staat.

Het is daardoor een boek, dat uitstekend geschikt is om in kringen van gemeenteleden, in kerkeraden of parochieraden te bespreken. Dan kan dit boek een aanleiding of een hulp zijn voor een hernieuwde bezinning op de taak van de gemeente en de ambtsdragers.

P. J. Roscam Abbing, in 1914 te Leiden geboren, studeerde theologie in Groningen van 1933 tot 1939. Diende - met een korte onderbreking - als predikant de Ned. Hervormde Kerk en werd in 1958 kerkelijk hoogleraar aan de universiteit van Groningen. Naast zijn dissertatie Diakonia in de dogmatiek en in de praktische theologie, publiceerde hij de reeks Exercitium piëtatis en een zestal delen in de serie Praktisch Theologische Handboeken. Op ethisch gebied kregen zijn publikaties Ethiek van de geldbesteding, Beroepsethiek. Liefde zonder trouwring. Maatschappijcritiek en zijn Ethiek van de inkomensverdeling bekendheid. Vrij veel aandacht trok zijn Actuele uitdagingen aan de christenheid. De laatste jaren is hij meer met praktisch theologische onderwerpen bezig: Gespreksbeleid in de pastorale zorg. Een goed gesprek en thans dit boek Komen als geroepen.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf Dit boek bespreekt vragen betreffende de gemeente, die haar roeping(en) heeft na te komen, en betreffende de kerkeraad, die haar daarb i j heeft te helpen. Het is daa rom geschreven voor zowel gemeenteleden als voor kerkeraadsleden, met name predikanten. Ik heb getracht zo te schrijven, dat het kan fungeren zowel als studieboek voor theologi- sche studenten en predikanten, alsook als ' leesboek' voor gemeenteleden, die bezinnings- l

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
INLEIDING: GEMEENTE-ZIJN

INLEIDING: GEMEENTE-ZIJN INLEIDING GEMEENTE-ZIJN a. Subject b. Roeping c. Relaties d. Beweging e. Bijzonder ambt f. Openbaar en verborgen g. Gemeente en enkeling h. D o o p en gemeentelid i. Roepingen j. Char ismata k. Situaties I. Kerkeraadshulp Alvorens wij gaan nadenken over datgene, waartoe de gemeente geroepen is, willen wij eerst stilstaan bij de vraag wat die gemeente is. Wij zullen al dadelijk ontdekken dat wij eigenlijk niet moeten vrag

Dit hoofdstuk 28 pagina's € 1,54
BELIJDEN

BELIJDEN BELIJDEN a. Roeping van de gemeente b. Belijden als spreken c. Belijden als doen d. Belijden als weten e. Situatie f. In de kerkdienst g. Mondigheid in belijden h. Eenheid en pluriformiteit A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. Het belijden van Christus Het is zonder meer duidelijk dat de gemeente geroepen is om haar Heer te belijden. Jezus vergt van de zijnen, dal zij Hem zullen belijden: 'Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen . .

Dit hoofdstuk 24 pagina's € 1,32
VIEREN

VIEREN II VIEREN a. Roeping van de gemeente b. Vieren in de bijbel c. Het Maal des Heren d. Andere vieringen e. Andere vieringen met name f. Leren vieren in het algemeen g. Speciaal het Maal der Heren h. Andere vieringen A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. Vieren van hei heil De gemeente is een vierende gemeente. Zij is dat alleen al, omdat zij hel heilig Avond- maal viert, keer op keer. Zij viert t rouwens ook de zondag. Ook het paasfeest. Vieren is

Dit hoofdstuk 27 pagina's € 1,49
AANBIDDEN

AANBIDDEN AANBIDDEN a. Worship b. Roeping van de gemeente c. Aard van aanbidding d. De plaats van de aanbidding in het algemeen e. De plaats van de aanbidding in de liturgie f. Practica in de kerkdienst g. Practica overigens Het woord 'aanbidden ' is een heel groot woord. Wie maakt het waar? Wanneer komen wij werkelijk lot echt aanbidden? Is dat wel iets voor hier op aarde? K o m t dat al thans in ons leven niet hoogst zelden voor? Is hij, die G

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
VOLHARDEN IN DE GEMEENSCHAP

VOLHARDEN IN DE GEMEENSCHAP VOLHARDEN IN DE GEMEENSCHAP 1. Roeping van de gemeente a. Gemeenschap als eenheid b. Pluriformiteit c. Concretiseringen 2. De gebrekkigheid van onze gemeenschap a. Vanwege de zonde b. Vanwege zwakte c. Vanwege het lot d. Ons gebrekkig reageren daa rop 3. Het praktizeren van de gemeenschap a. In eigen kerk b. Vanuit de plaatselijke gemeente met de oecumene. c. Grenzen Van de eerste christenen staat dat zij bleven volha

Dit hoofdstuk 58 pagina's € 3,19
PASTORAAL ZORGEN

PASTORAAL ZORGEN PASTORAAL ZORGEN Inleiding: Wat is de pastorale zorg ? a. Roeping van de gemeente b. Motivatie c. Aan wie? d. Door wie? e. Hoe? f. Scholen in pastoraat g. Organisatie I N L E I D I N G : W A T IS PASTORALE Z O R G ? Het is niet gemakkelijk om precies aan te geven wat pastorale zorg eigenlijk is. Wat is b.v. het verschil tussen pastorale-, diakonale- en apostolaire zorg? Om hierin wat duide- lijkheid te scheppen, moeten wij wel a

Dit hoofdstuk 25 pagina's € 1,38
BIDDEND VRAGEN

BIDDEND VRAGEN BIDDEND VRAGEN a. Roeping van de gemeente b. Waarom, waardoor? c. Tussenpositie d. Voorgangers en plaatsvervangers e. Bidden om de Geest en om verdere concretiseringen f. Leren bidden g. Gelegenheden A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. Het vraaggebed Wij gaan nu letten op de gemeente als biddende gemeente. Daarb i j denken wij aan de gemeente, die aan God iets vraagt, die voor iemand bidt, die voorbede doet. Het aanbid- den laten wij nu

Dit hoofdstuk 27 pagina's € 1,49
DIAKONAAL DIENEN

DIAKONAAL DIENEN DIAKONAAL DIENEN a. Roeping van de gemeente b. Twee dimensies c. Eén van de vier diensten d. Reikwijdte e. Gemeente en kerk f. Kerk en overheid g. In de eredienst h. In het overige leven A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. De gemeente Onder diakonale zorg verstaan wij - zoals in het begin van het hoofdstuk over pasto- raal zorgen opgemerkt werd - de zorg voor een mens als mens. Het betreft de hulp aan die mens met het oog op de bestri

Dit hoofdstuk 30 pagina's € 1,65
SOCIAAL-POLITIEK IJVEREN

SOCIAAL-POLITIEK IJVEREN SOCIAAL-POLITIEK IJVEREN a. Roeping van de gemeente b. Rechtvaardigheid extern in de samenleving c. Rechtvaardigheid intern in de gemeente d. Gemeente en kerk idealiter e. Gemeente en kerk realiter f. De kerkeraad gaat de gemeente voor g. De kerkeraad helpt de gemeente h. De gemeente op weg A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. Streven naar goede en rechtvaardig verdeelde levenscondities voor iedereen Heeft de gemeente van Jezus

Dit hoofdstuk 33 pagina's € 1,82
AAN DE TOEKOMST WERKEN

AAN DE TOEKOMST WERKEN AAN DE TOEKOMST WERKEN a. Roeping van de gemeente b. Wezen en samenhang c. Procreatie d. Kerkeraadshulp e. Produkt ie f. Kerkeraadshulp A. ROEPING VAN DE GEMEENTE 1. Pasen Ieder mens wandelt op een doodlopende weg. Niets is zo zeker als het feil dat hij sterven zal. Toch loopt hij meestal door . Waa rom? - Ook de mensheid wandelt eeuwen door op een doodlopende weg. Onze planeet zal de warmtedood sterven, alvorens het heela

Dit hoofdstuk 24 pagina's € 1,32
HET APOSTOLAIR BEZIG ZIJN

HET APOSTOLAIR BEZIG ZIJN HET APOSTOLAIR BEZIG ZIJN a. Roeping van de gemeente b. Intern en extern c. De niet-christenen d. De weg e. Wegen f. Woorden in de praktijk g. Strategie h. Toerusting Inleiding Nu gaan wij nadenken over het feit dat de gemeente van Jezus Christus geroepen is om het evangelie te brengen aan hen, die het nog niet hoorden, al thans nog niet gingen geloven. Wij spreken van apostolair bezig zijn. Dat woord 'apostolaat ' stam

Dit hoofdstuk 34 pagina's € 1,87
UITLEIDING: LEVENSSTIJL

UITLEIDING: LEVENSSTIJL UITLEIDING: LEVENSSTIJL Belang van levensstijl Conditie Vermogen Begin van dienst Heiliging A. BELANG VAN LEVENSSTIJL 1. Indirecte roeping Tot nu toe hebben wij tot tienmaal toe een directe roeping van de gemeente bespro- ken. Nu letten wij o p datgene, wat daarmee geïmpliceerd is. Wie verplicht is iets te doen, is ook verplicht ervoor te zorgen dat hij dat ook werkelijk kan doen. Daarom behoort de gemeente ernaar te stre

Dit hoofdstuk 17 pagina's € 0,94

 


Komen als geroepen
P.J. Roscam Abbing
  • Boekencentrum
  • 1978
  • 383
  • 90 239 1305 1
volledig boek (geprint) 383 pagina's | € 25,98
eBook € 15,72