Over dit boek

Op 12 juni 1559 begon Calvijn met zijn colleges over het boek Daniël. De publicatie daarvan droeg hij op aan de vervolgde protestanten in Frankrijk. De spanningen rond de religieuze en politieke situatie in Calvijns vaderland waren juist in deze jaren hoog opgelopen. In deze studie wordt gekeken in hoeverre en op welke wijze Calvijns uitleg van het profetische boek Daniël gestempeld is door de tijd waarin hij bezig was met de exegese van het boek. Ook wordt onderzocht hoe zijn uitleg de toehoorders, en via hen de kerken van de reformatie in Frankrijk, heeft beïnvloed.

De auteur schetst de historische context van de Praelectiones over Daniël en besteedt aandacht aan de plaats van Calvijns colleges in zijn werk in Genève. Verder analyseert hij de Daniëluitleg van twee tijdgenoten, Melanchton en Oecolampadius, waarbij overeenkomsten en verschillen met Calvijns exegese in kaart worden gebracht. Ten slotte wordt een analyse gegeven van Calvijns uitleg van het thema regnum Christi.

Het boek sluit af met een beschouwing waarin duidelijk wordt gemaakt dat Calvijn in de laatste jaren van zijn leven niet radicaler, maar eerder voorzichtiger is geworden. Hij probeerde zijn volgelingen voor opstand te bewaren en leerde ze geduldig hun kruis te dragen, tot God hen bevrijden zou in het eeuwige rijk van Zijn heerlijkheid.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf 11Woord vooraf Woord vooraf Voor alles wil ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken jegens God de Heere die mij in zijn genade de kracht en wijsheid geschonken heeft om dit proefschrift te voltooien. Het is een lange weg geworden, waarop er momenten waren waarop ik mij afvroeg of het einde wel zou worden bereikt. Het feit dat ik dit dankwoord mag schrijven stemt mij nog steeds tot stille verwondering over de providentia Dei in mijn lev

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Inleiding

Inleiding 15Inleiding Inleiding 1. Bijbeluitleg in een tijd van politieke spanningen Toen Jean Calvin – ‘die Fransman’ uit Noyon – in Genève bij de reformatie betrokken raakte, werd het zijn eerste taak om de uitleg van de Heilige Schrift ter hand te nemen. Het was een ‘ongewenste’ roeping die hem in deze stad op de grens van Frankrijk en Zwitserland deed blijven. De Franse jurist en humanist moest Frankrijk vanwege zijn evangelische geloof verl

Dit hoofdstuk 7 pagina's € 0,39
De historische context van de Praelectiones over Daniël

De historische context van de Praelectiones over Daniël 23De historische context van de Praelectiones over Daniël I. DE HISTORISCHE CONTEXT VAN DE PRAELECTIONES OVER DANIËL I.1 Inleiding Op 12 juni 1559 maakte Calvijn een begin met zijn colle ges over het boek Daniël.7 Hoewel dit niet expli ciet blijkt uit een uitspraak van Calvijn zelf, valt het toch aan te nemen dat de keuze voor de uitleg van het boek Daniël, juist in deze periode, mede is in

Dit hoofdstuk 39 pagina's € 2,15
De Praelectiones binnen het geheel van Calvijns uitleg van de Heilige Schrift

De Praelectiones binnen het geheel van Calvijns uitleg van de Heilige Schrift 63De Praelectiones binnen het geheel van Calvijns uitleg van de Heilige Schrift II. DE PRAELECTIONES BINNEN HET GEHEEL VAN CALVIJNS UITLEG VAN DE HEILIGE SCHRIFT II.1 Calvijn als docent van de Heilige Schrift in Genève beroepen Al deed Calvijn in Genève dienst als een van de predikanten, toch was zijn aanvankelijke roeping die van ‘lecteur’, docent in de Heilige Schrif

Dit hoofdstuk 21 pagina's € 1,16
Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël

Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël 85Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël III. MELANCHTHONS HISTORISCH- APOCALYPTISCHE UITLEG VAN DANIËL III.1 De geschiedenis van de Daniëlcommentaar De geschiedenis van Melanchthons uitleg van het boek Daniël heeft een merkwaardig verloop gehad.196 Pas in 1543 werd zijn commentaar op Daniël uitgegeven, nadat er in 1529 al eens een voorwoord was gepubliceerd, dat echter n

Dit hoofdstuk 50 pagina's € 2,75
Oecolampadius en zijn christologische uitleg van Daniël

Oecolampadius en zijn christologische uitleg van Daniël 135Oecolampadius en zijn christologische uitleg van Daniël IV. OECOLAMPADIUS EN ZIJN CHRISTOLOGISCHE UITLEG VAN DANIËL IV.1 Oecolampadius als exegeet Het is opmerkelijk dat de naam van Oecolampadius ontbreekt in een modern handboek waarin de belangrijkste bijbeluitleggers uit de geschiedenis van de kerk elk een eigen hoofdstuk hebben.343 Johannes Oecolampadius heeft niet altijd de aandacht

Dit hoofdstuk 49 pagina's € 2,70
Calvijn en het regnum Christi in Daniël

Calvijn en het regnum Christi in Daniël 185 V. CALVIJN EN HET REGNUM CHRISTI IN DANIËL Op 18 augustus 1561 schrijft Calvijn een brief aan ‘alle vrome aanbidders van God, die begeren dat het rijk van Christus in Frankrijk op een rechte wijze zal worden gevestigd in Frankrijk’.484 Met dit schrijven draagt hij de uitgave van zijn colleges over het boek Daniël in het bijzonder aan zijn volks- en geloofsgenoten op. Gezien de inhoud is dat een begrijp

Dit hoofdstuk 130 pagina's € 7,15
Slotbeschouwing

Slotbeschouwing 315 VI. SLOTBESCHOUWING VI.1 Is Calvijn radicaler of gematigder geworden? VI.1.1 Een clandestiene uitgave In 1565, een jaar na Calvijns dood, werd er in La Rochelle een bundel met 47 preken van Calvijn over de profetie van Daniël gepubliceerd door de plaatselijke drukker Barthélemy Berton.903 Deze uitgave roept om verschillende redenen vragen op. Allereerst rijst de vraag welke noodzaak men gevoeld kan hebben om een serie preken

Dit hoofdstuk 40 pagina's € 2,20
Summary

Summary 355 Summary It seems highly improbable that it was mere coincidence that Calvin chose to start his lectures on the prophet Daniel on June 12, 1559, a week after the official opening of the Academy of Geneva. 1559 was a crucial year in the history of the Reformation in France. The first French synod was held in May. In June the French king died totally unexpectedly during a tournament held in connection with the royal wedding festivities.

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66

 


Het rijk van Christus als historische realiteit
M.A. van den Berg
  • De Banier
  • 2008
  • 392
  • 978 90 336 2940 2
volledig boek (gedrukt) 392 pagina's | € 26,21
eBook € 16,04