Over dit boek

Wij ontvingen dezer dagen het aangekondigde boek over: Het Doopsformulier van ds. J. G. Woelderink (Uitgeverij Guido de Brés, 's-Gravenhage, Postbus 138).

Zooals men weet, heeft ds. Woelderink, toen hij lid van het Hoofdbestuur van onzen Gereformeerden Bond was, in "De Waarheidsvriend" een artikelenreeks geschreven over Ons Doopsformulier. Zooals iemand die rustig studeert en met helderen geest zich alles eerst te voren indenkt, was die artikelenreeks naar een bepaald schema opgesteld, om tenslotte uit te loopen in een nadere bespreking van het Doopsformulier zelve.

De Uitgever maakte er een solide boek van door papier en band uitermate goed te verzorgen! Het is een lust, zo'n boek te bezitten! We willen er wel een paar andere voor missen! God zegene deze uitgave en stelle dit boek tot zegen voor velen, voor verstand en hart.

Boekaankondiging bij de eerste druk in De Waarheidsvriend (22 december 1938)

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf WOORD VOORAF. De eerste vijf hoofdstukken van dit werk zijn in den vorm van een wekelijksche artikelenreeks verschenen in „De Waarheidsvriend", orgaan van den Geref. Bond ter verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Herv. (Geref.) Kerk. Het laatste hoofdstuk lag dit voorjaar voor het grootste deel gereed om eveneens in genoemd weekblad opgenomen te worden, toen ik om gezondheids- redenen uit het bestuur van den Geref. Bond m

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Inleiding

Inleiding INLEIDING. I. Liturgie. Ons doopsformulier behoort tot de liturgische geschriften van onze kerk; daarom is het gewenscht in een inleidend woord eerst even enkele opmerkingen te maken over liturgie in het algemeen en over liturgische geschriften in het bijzonder. Het woord liturgie komt van het Grieksche woord lei- tourgia, met welk woord bij de Grieken de dienst, dien men het volk of den staat bewees door het bekleeden van een bepaald

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
De geschiedenis van de doopsbediening voor de Hervorming

De geschiedenis van de doopsbediening voor de Hervorming HOOFDSTUK I. DE GESCHIEDENIS VAN DE DOOPSBEDEENING VOOR DE HERVORMING. A. De doop van volwassenen en kinderen. In den doop hebben wij niet met een menschelijke of kerkelijke inzetting te doen, maar de Schrift leert ons den doop uitdrukkelijk zien als een inzetting d e s H e e r e n . Als Johannes onder Israël optreedt, predikende den doop der bekeering, is de beteekenis van deze ceremoniee

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
De geschiedenis van de doopsbediening in de Hervormde Kerken

De geschiedenis van de doopsbediening in de Hervormde Kerken HOOFDSTUK IL. DE GESCHIEDENIS VAN DE DOOPSBEDIENING IN DE HERVORMDE KERKEN. A. Algemeen overzicht. De Hervorming gaat terug tot wat de ware kracht en sterkte der kerk genoemd mag worden, d.i. het Woord des Evangelies, haar toebetrouwd. Reeds in de eerste eeuwen ziet men de vervorming der kerk langzamerhand opkomen, als meer en meer de nadruk van het Woord verlegd wordt naar de riten en

Dit hoofdstuk 40 pagina's € 2,20
De sacramenten

De sacramenten HOOFDSTUK Hl. DE SACRAMENTEN. Om bij de verklaring van het doopsformulier niet telkens gestoord te worden door verschillende historische en dog- matische uitweidingen, lijkt het gewenscht om eerst enkele onderwerpen, die voor de nadere verklaring van de grootste beteekenis zijn, afzonderlijk te behandelen. Bij de verklaring kan dan telkens daarnaar verwezen worden. In het bijzonder denk ik hier aan de sacramenten en het verbond. Z

Dit hoofdstuk 35 pagina's € 1,93
Het verbond

Het verbond HOOFDSTUK IV. HET VERBOND. Het kan niet de bedoeling zijn, hier een op zichzelf staande verhandeling van het verbond te geven. Immers, het is ons t.e doen om een verklaring van het doopsformu- lier en niet om een min of meer volledige uiteenzetting van het stuk des verbonds. Maar wijl in het doopsformulier naar het verbond der genade verwezen wordt, willen wij hier enkel aanwijzen, hoe men in de dagen van de Refor- matie over het ver

Dit hoofdstuk 64 pagina's € 3,52
De veronderstelde wedergeboorte

De veronderstelde wedergeboorte HOOFDSTUK V. DE VERONDERSTELDE WEDERGEBOORTE. A. Historisch overzicht. Het stuk van de veronderstelde wedergeboorte heeft de laatste tijden veel meer de belangstelling gehad, dan de vraag naar den zin en de beteekenis van den doop, waar- mede wij gedoopt zijn. Dat wijst op een verkeerde instel- ling ten opzichte van de dogmatische vragen. In de eerste plaats treedt hierdoor aan den dag, dat de menschen liever in n

Dit hoofdstuk 77 pagina's € 4,24
Verklaring en toelichting

Verklaring en toelichting HOOFDSTUK VI. VERKLARING EN TOELICHTING. De hoofdsom van de leer des Heiligen Doops is in deze drie stukken begrepen. A l g e m e e n o v e r z i c h t . Het opschrift boven het doopsformulier behoeft geen nadere verklaring, maar een toelichtende opmerking is hier toch wel op zijn plaats. Het oorspronkelijke opschrift luidde: F o r m e o m d e n h e i l i g e n d o o p u i t t e r i c h t e n . Het woord forme, van het

Dit hoofdstuk 122 pagina's € 6,71

 


Het doopsformulier
J.G. Woelderink
  • Boekencentrum
  • 1981
  • 382
  • 90 239 1847 9
volledig boek (geprint) 382 pagina's | € 25,92
eBook € 15,68