Over dit boek

Op het uitgestrekte veld van de puriteinse spiritualiteit kwam regelmatig de geestelijke strijd van de gelovigen aan de orde. Tussen 1587 en 1684 verschenen geschriften die uitvoerig ingaan op de vijanden waarmee de gelovige in gevecht is verwikkeld: de duivel, de wereld en het vlees. Deze tegenstanders worden uiterst serieus genomen. Maar ook de christenstrijder en zijn wapenrusting komen in beeld. Ondanks de grote slagkracht van de vijanden zijn puriteinse auteurs ervan overtuigd dat de gelovige dankzij Gods genade het gevecht zal winnen. De puriteinse geschriften over de geestelijke strijd hebben de bedoeling om de lezer te mobiliseren en hem standvastig te maken. Wanneer hij de uitvoerig verbeelde strijd en de uiteindelijke overwinning van de christenstrijder heeft 'gezien', zal hij de confrontatie in zijn dagelijkse bestaan vol vertrouwen kunnen aangaan.

Het thema van de geestelijke strijd geeft een opvallende doorkijk in het spirituele leven in puriteinse zin, alsook in de pastorale setting, de Bijbelse begeleiding en de theologische basis ervan. Dit promotieonderzoek registreert ook pastorale, spirituele, kerkelijke en maatschappelijke spanningsvelden, waardoor de geestelijke strijd naar de voorgrond werd geschoven.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf Woord vooraf In het voorjaar van 1988 bezocht ik als student theologie de jaarlijkse predikan- tenconferentie in het Engelse Leicester en kwam daar via diverse lezingen voor het eerst in aanraking met puriteinse geschriften. Toen ik deze eigensoortige ‘spi- ritual world’ eenmaal was binnengestapt, werd ik er blijvend door geboeid. Mijn doctoraalscriptie, die ik in 1990 te Utrecht bij prof. dr. C. Graafland afrondde, was een onderzoe

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Inleiding

Inleiding Inleiding In het volumineuze spirituele geschrift van de Engelse puritein John Downame, The Christian Warfare, wijst de auteur aan de hand van de paulinische bijbelpas- sage Efeze 6:10-20 op de werkelijkheid van een geestelijke strijd in het leven van gelovigen: Whereby hee giueth vs to vnderstand, that as soone as we seeke for assurance of sa- luation in Christ, and endeauour to serue the Lord in a holy and Christian life, wee are to

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
De context van de puriteinse strijd: protestantisme en puritanisme in Engeland, c. 1530-1625

De context van de puriteinse strijd: protestantisme en puritanisme in Engeland, c. 1530-1625 – 1 – De context van de puriteinse strijd: protestantisme en puritanisme in Engeland, c. 1530-1625 A. KerKhistorische context De Engelse reformatie In november 1534 kreeg de Reformatie in Engeland officieel zijn beslag, toen het parlement koning Hendrik VIII (1509-1547) erkende als Supreme Head van de Engelse kerk. Daarmee was de verwerping van het pause

Dit hoofdstuk 30 pagina's € 1,65
William Perkins (1558-1602) & William Gouge (1575-1653)

William Perkins (1558-1602) & William Gouge (1575-1653) – 2 – William Perkins (1558-1602) & William Gouge (1575-1653) A. perKins: grondleggende inzet Inleiding We beginnen ons onderzoek naar de puriteinse visie op het spirituele conflict met een analyse van de opvattingen van William Perkins. Dat ligt voor de hand om- dat hij als eerste een verbinding tot stand bracht tussen de katheder en de kan- sel. De orthodox-gereformeerde theologie, die hi

Dit hoofdstuk 31 pagina's € 1,71
Historische Excurs I

Historische Excurs I Historische Excurs I protestAntisme en puritAnisme in engelAnd, 1625-1660 Personal Rule en Laudianism De religieuze situatie van Engeland in de periode 1625-1660 wordt gekleurd door de ingrijpende burgeroorlog (1642-1649), waarin koning en parlement tegenover elkaar kwamen te staan. In het onderzoek naar de oorzaken hiervan zijn reeds diverse verklaringen naar voren gebracht, maar de heersende opvatting is dat de kerkelijke

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
John Downame (d. 1652)

John Downame (d. 1652) – 3 – John Downame (d. 1652) geestelijKe strijd, ordo salutis, en de ‘weAKe christiAns’ Inleiding De reden om John Downame te onderzoeken, ligt niet in het feit dat hij een ge- schrift over de geestelijke strijd liet verschijnen, want daarin was hij niet de enige. Zijn geschrift behoorde evenmin tot de categorie van de veel verkochte werken.1 Er is dus een andere verklaring. Toen The Christian Warfare in 1634 voor de vierd

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
Thomas Brooks (1608-1680) & William Gurnall (1616-1679)

Thomas Brooks (1608-1680) & William Gurnall (1616-1679) – 4 – Thomas Brooks (1608-1680) & William Gurnall (1616-1679) A. BrooKs: een levendig pAstorAAl perspectief Inleiding Gaven we Downame een plek vanwege zijn grondige en uitgebreide behandeling van de geestelijke strijd, bij Thomas Brooks verdient vooral zijn populariteit aan- dacht. Afgaande op het aantal edities van zijn Precious Remedies against Satan’s Devices valt het geschrift zonder m

Dit hoofdstuk 24 pagina's € 1,32
John Owen (1616-1683)

John Owen (1616-1683) – 5 – John Owen (1616-1683) het geestelijKe conflict Als psychologische zelf- strijd in trinitArisch KAder Inleiding In het onderzoek naar de geestelijke strijd binnen de puriteinse spiritualiteit ver- dient ook John Owen een plaats en wel om twee redenen. Ten eerste was hij één van de vooraanstaande Engelse theologen van de zeventiende eeuw en één van de belangrijkste representanten van de puriteinse beweging.1 Samen met d

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Historische Excurs II

Historische Excurs II Historische Excurs II protestAntisme en puritAnisme in engelAnd, 1660-1688 Restoration Na de turbulente jaren vijftig leek vanaf de Restoration in 1660, te weten het herstel van het Engelse koningschap met de komst van Karel II, een nieuwe pe- riode aan te breken.1 De voortekenen voor een evenwichtig politiek en kerkelijk compromis, waarbij presbyterianen een plek kregen binnen een gematigde episco- pale kerk, waren gunstig

Dit hoofdstuk 6 pagina's € 0,33
Isaac Ambrose (1604-1664) & Richard Gilpin (1625-1700)

Isaac Ambrose (1604-1664) & Richard Gilpin (1625-1700) – 6 – Isaac Ambrose (1604-1664) & Richard Gilpin (1625-1700) A. AmBrose: geestelijKe strijd Als een levenslAng en onontKoomBAAr geBeuren Inleiding De reden om een geschrift over de geestelijke strijd van Isaac Ambrose in ons onderzoek te betrekken, vindt zijn oorzaak in de originaliteit van diens bijdrage. Hoewel qua intellectuele grondigheid de geschriften van Owen superieur zijn, qua omvan

Dit hoofdstuk 28 pagina's € 1,54
John Bunyan (1628-1688)

John Bunyan (1628-1688) – 7 – John Bunyan (1628-1688) een literAir-drAmAtisch perspectief Inleiding We kunnen tegen het eind van ons onderzoek niet om John Bunyan heen, die dankzij de populariteit van zijn The Pilgrim’s Progress één van de bekendste puriteinen is. Geen Engels geschrift heeft een breder lezerspubliek gehad en is over een langere periode gelezen dan juist dit werk,1 dat is uitgebracht in talloze edities, vertaald in ruim 200 talen

Dit hoofdstuk 35 pagina's € 1,93
Geschriften over de geestelijke strijd in de context van de puriteinse practical divinity

Geschriften over de geestelijke strijd in de context van de puriteinse practical divinity – 8 – Geschriften over de geestelijke strijd in de context van de puriteinse practical divinity Inleiding We kunnen de puriteinse literatuur die we in het eerste deel van ons onderzoek hebben geanalyseerd rubriceren als een vorm van theologiseren die wel is gety- peerd als ‘practical divinity’. Een aanzienlijke hoeveelheid puriteinse publicaties die vanaf h

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Geestelijke strijd en bijbelgebruik

Geestelijke strijd en bijbelgebruik – 9 – Geestelijke strijd en bijbelgebruik Inleiding Uit het eerste deel van ons onderzoek is duidelijk geworden dat puriteinse auteurs in hun beschrijving van de geestelijke strijd aan de bijbel een vooraanstaande plaats geven. De gepresenteerde geschriften vormen grotendeels bewerkingen van preken, die bijbelgedeelten uitlegden via een spirituele toepassing. Bunyan bracht een eigen accent aan in een drietal p

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
Geestelijke strijd: de vijanden

Geestelijke strijd: de vijanden – 10 – Geestelijke strijd: de vijanden Inleiding Na de methodologische analyse van de geselecteerde puriteinse geschriften over de geestelijke strijd en de evaluatie van de daarin gehanteerde benadering van de bijbel, geven we in dit hoofdstuk een nadere analyse van de puriteinse voorstelling van de geestelijke strijd. We behandelen allereerst het drietal vijanden dat we steeds tegenkwamen bij de puriteinse practi

Dit hoofdstuk 31 pagina's € 1,71
Geestelijke strijd: de christenstrijders

Geestelijke strijd: de christenstrijders – 11 – Geestelijke strijd: de christenstrijders Inleiding We staan in dit hoofdstuk stil bij de andere partij in de puriteinse verbeelding van het spirituele conflict: de christenstrijders. Hoewel de vijanden in deze confronta- tie als machtige tegenstanders worden getekend, staat de genadige activiteit van de trinitarische God garant voor de overwinning op de tegenstanders. Hierdoor worden de aangevochte

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Geestelijke strijd en ‘religious despair’

Geestelijke strijd en ‘religious despair’ – 12 – Geestelijke strijd en ‘religious despair’ Inleiding In de loop van ons onderzoek is duidelijk geworden dat de puriteinse geschriften over de geestelijke strijd vele aspecten overwegend op eenduidige wijze aan de orde stellen, zij het met enkele accentverschillen. Tegelijk signaleerden we gaan- deweg een tweevoudige, daarmee samenhangende ontwikkeling. Ten eerste komt Satan als een tegenstander van

Dit hoofdstuk 25 pagina's € 1,38
De puriteinse geestelijke strijd vergeleken met laatmiddeleeuwse en (post)reformatorische visies

De puriteinse geestelijke strijd vergeleken met laatmiddeleeuwse en (post)reformatorische visies – 13 – De puriteinse geestelijke strijd vergeleken met laatmiddeleeuwse en (post)reformatorische visies Inleiding In dit hoofdstuk vergelijken we de puriteinse visie op de geestelijke strijd met opvattingen van enkele West-Europese auteurs, die hieraan aandacht hebben ge- geven vanaf de laatmiddeleeuwse tot in de postreformatorische periode, hetzij i

Dit hoofdstuk 41 pagina's € 2,26
Slotbeschouwing: achtergrond en plaatsbepaling van de puriteinse geestelijke strijd

Slotbeschouwing: achtergrond en plaatsbepaling van de puriteinse geestelijke strijd – 14 – Slotbeschouwing: achtergrond en plaatsbepaling van de puriteinse geestelijke strijd A. Achtergrond vAn de puriteinse geestelijKe strijd Het aanzienlijke aantal geschriften over de geestelijke strijd geeft aan dat dit thema binnen de puriteinse spiritualiteit een prominente plaats inneemt. In dit slothoofdstuk stellen we de vraag hoe we de opvallende aandac

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
Summary

Summary Summary This historical study of Puritan spirituality focuses on the theme of spiritual warfare in English Puritan writings of the period 1587-1684. For a long time Puritanism, a reform movement in early modern England, was investigated main- ly for its social and social-economic aspects, and far less for its theological and spiritual characteristics. More recent studies, however, have shown the character- istic feature of Puritanism to

Dit hoofdstuk 7 pagina's € 0,39

 


Geestelijke strijd bij de puriteinen
R.W. de Koeijer
  • De Banier
  • 2010
  • 448
  • 978 90 336 0893 3
volledig boek (gedrukt) 448 pagina's | € 34,90
eBook € 18,08