Over dit boek

De serie Kom en zie is een uniek initiatief van twaalf predikanten uit verschillende richtingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij bieden in vier delen een begrijpelijke en boeiende uiteenzetting van de gereformeerde geloofsleer. Op deze wijze willen zij de lezer laten zien dat de leer van de Bijbel altijd vernieuwend en fris is en hopen zij misverstanden weg te nemen. De serie is eenvoudig geschreven en bevat een heldere structuur, zodat bepaalde onderwerpen snel terug te vinden zijn. Op pagina 2 vindt u een overzicht van de gehele serie.
Een belangrijk naslagwerk dat in ieder gezin thuishoort. Ook bijzonder geschikt als leesboek voor meditatieve momenten.

Dit eerste deel gaat over: 'God en Zijn Woord', 'De mens en zijn val' en 'De Middelaar'. Deze onderwerpen worden uitvoerig overdacht, uitgelegd en dicht bij de lezer gebracht. Steeds laten de auteurs zien dat leer en leven bij elkaar horen. Door middel van tekstverwijzingen moedigen zij de lezer aan tot onderzoek van Gods Woord en de belijdenisgeschriften.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf W O O R D VOORAF Voor u ligt het eerste deel van een vierdelige serie over de gereformeerde leer. Twaalf predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk beschrijven in deze serie de hoofddelen van het christelijk getuigenis. De auteurs worden gere- kend tot verschillende modaliteiten van deze door leerverschillen en per- soonlijke tegenstellingen verscheurde kerkgemeenschap. Toch hangen de verschillende hoofdstukken van dit boek over

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Inleiding

Inleiding INLEIDING De God van de Bijbel is de levende en persoonlijke God. Hij is de enige ware God. En Hij vraagt naar ons. Met Hem had- den wij eens een nauwe band en een vertrouwelijke omgang. Maar dat is voorbij, want wij hebben Hem verlaten. Deson- danks zoekt de HEERE - want zo is Zijn Naam - ons en Hij brengt in Zijn Woord tot uitdrukking dat Hij geen lust heeft in Ez. 18:32 onze ondergang. Als een trouwe Vader, Die verlangt om Zich over

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
De kennis van God

De kennis van God 1. D E KENNIS VAN G O D Wie God wil leren kennen, moet Zijn Woord onderzoeken. De Heere houdt ons in de Bijbel voor Wie Hij is, wat Hij eist en ook wat Hij Zelf wil geven. Wie God wil leren kennen, heeft onderwijs nodig. Dat onderwijs vereist gelukkig geen groot verstand. Een hartelijk verlangen om wijsheid te verkrijgen is eigenlijk veel belangrijker dan intelligentie. "De Vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid" zegt de

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
De Heilige Schrift

De Heilige Schrift 2 . D E HEILIGE SCHRIFT God schikt Zich naar ons bevattingsvermogen en spreekt zo tot ons. Hij spreekt in menselijke taal. God maakt Zich bekend door geschriften die voor mensen toegankelijk zijn. In zekere zin zijn het menselijke geschriften. De Bijbel is zo menselijk, omdat gewone mensen allerlei zaken hebben onderzocht en er over hebben nagedacht, voordat zij begonnen met schrijven. Luk. 1:3 Lukas geeft daarvan getuigenis i

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Gods Wezen, Namen en eigenschappen

Gods Wezen, Namen en eigenschappen 3 . GODS WEZEN, NAMEN EN EIGENSCHAPPEN Met diepe eerbied dienen we vervuld te zijn, als we nadenken over de vraag 'Wie is God?'. Hij is immers onze grote Schep- per en trouwe Verzorger, Die niet aan ons gelijk is, maar hoog boven ons verheven is. Bij Hem vergeleken zijn we niets. De Bijbel zegt zelfs "minder dan niets". Toch mogen we vrijmoe- Jes. 40:17 dig nadenken over Wie God is. De Bijbel levert ons veel st

Dit hoofdstuk 17 pagina's € 0,94
De drie-eenheid en Gods besluiten

De drie-eenheid en Gods besluiten 4 . D E DRIE-EENHEID EN GODS BESLUITEN De Heilige Schrift leert ons, dat het Wezen van God onbegrij- pelijk is. Toch betekent dat niet, dat er niets over te zeggen is. Uit de Schrift blijkt, dat er veel te zeggen is over de vraag Wie God is. Onder andere blijkt, dat er in God zulk een volheid is, dat we dit - op menselijke wijze verwoord - noemen: de drie- vuldigheid Gods. Deze drievuldigheid is in de Bijbel nie

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De schepping van de mens

De schepping van de mens 5 . D E SCHEPPING VAN DE MENS "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." Met Gen. 1:1 deze woorden begint de Bijbel, Gods openbaring aan de mens. Gods Woord wijst ons in die eerste woorden meteen op de oorsprong van alle dingen. God is hier de handelende Persoon. De Heilige Schrift toont ons zonder omhaal de groot-heid en de majesteit van Zijn werk. God schiep de hemel en de aarde. Alles gaat van Hem uit. Alles is

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De voorzienigheid

De voorzienigheid 6 . D E VOORZIENIGHEID Mogelijk komt bij u de vraag op: waarom wordt in dit hoofdstuk Gods voorzienigheid besproken? Is er een ver- band tussen Gods voorzienigheid en de val van de mens? Het antwoord is bevestigend. Gods voorzienigheid heeft alles te maken met ons schepsel-zijn, met ons mens-zijn. De voorzienigheid hoort bij de schepping als brandstof bij een draaiende motor. Zonder Gods voorzienigheid kan de schepping niet bli

Dit hoofdstuk 21 pagina's € 1,16
De zondeval

De zondeval 7 . D E ZONDEVAL Het derde hoofdstuk van het eerste Bijbelboek vertelt ons heel sober de vreselijke geschiedenis van de val in de zonde van Adam en Eva in het Paradijs. We weten niet precies hoe lang zij zonder zonde zijn geweest. Hun wandel in zon- deloosheid heeft waarschijnlijk niet zo lang geduurd. God heeft hen als man en vrouw geschapen en samengebracht in het huwelijk. Maar nog voor er kinderen geboren waren, vielen zij van Go

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
De zonde

De zonde 8 . D E ZONDE 8.1 De slavernij van de zonde Sinds de zondeval zijn alle mensen zondaren. De naam "zondaar" is afgeleid van het zelfstandig naamwoord "zon- de" en van het werkwoord "zondigen". Naar Bijbels getui- genis is het menselijk bestaan op aarde door de zonde be- paald. Zoals het vóór de zondeval was, kan het hier op aar- de niet meer zijn. Wij horen liever fijne dingen. Het ligt in onze menselijke aard om te zeggen tot de zieners

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De Persoon van Christus, Zijn Namen en Zijn ambten

De Persoon van Christus, Zijn Namen en Zijn ambten 9 . D E PERSOON VAN CHRISTUS, ZIJN NAMEN EN ZIJN AMBTEN De God van de Bijbel is de sprekende God. Dat is na de zon- deval allerminst een vanzelfsprekende zaak. De Heere zou geen onrecht hebben gedaan als Hij na het zondigen van Adam en Eva in de Hof van Eden de mens nooit meer had opgezocht en aangesproken. Daarom is het een wonderlijk blijk van Gods onbegrijpelijke goedheid als gebeurt wat in G

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De twee naturen van Christus

De twee naturen van Christus 1 0 . D E TWEE NATUREN VAN CHRISTUS 10.1 Maagd en moeder De Heere Jezus Christus heeft een Goddelijke en een H.C. v.ena. 18 menselijke natuur. Gods Woord deelt ons dat mede. Dat betekent niet dat het daarmee voor ons begrijpelijk en ver- klaarbaar wordt. Hier past ons slechts een gelovig aan- vaarden. Deze leer van de twee naturen van de Heiland is N.G.B, art. 19 een belangrijk geloofsstuk. In onze dagen wordt aan al

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Het lijden en sterven van Christus

Het lijden en sterven van Christus 1 1 . HET LIJDEN EN STERVEN VAN CHRISTUS 11.1 De staten van Christus en de trappen daarin In dit gedeelte willen we onze aandacht richten op het lij- den van de Heiland. Daarbij is het goed dat we eerst met H.C.v.ena.37 nadruk stellen dat het lijden van Christus behoort tot Zijn staat van vernedering. We onderscheiden twee staten van Christus: de staat van Zijn vernedering en de staat van Zijn verhoging. De sta

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
De opstanding van Christus

De opstanding van Christus 1 2 . D E OPSTANDING VAN CHRISTUS 12.1 De opstanding: een feitelijke gebeurtenis Er wordt wel eens gezegd dat de accenten anders liggen bij de kerken van het oosten en van West-Europa. De christe- lijke kerken in het oosten schenken veel aandacht aan de opstanding van de Heere Jezus Christus. De opstanding staat daar tamelijk centraal in de prediking en in de over- denking van de heilsfeiten. Bij de christelijke kerken

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
De hemelvaart van Christus

De hemelvaart van Christus 1 3 . D E HEMELVAART VAN CHRISTUS 13.1 Het verband tussen opstanding en hemelvaart De opstanding van de Heiland is voor de Kerk een zaak van rijke troost. Deze troost mondt uit in een kostelijke be- lijdenis, die uitgaat in de wereld. Het gaat daarbij om een hartelijk en doorleefd getuigenis, waarin de Heere Jezus Christus wordt verheerlijkt. Wat gaat er toch een machtig Evangelie uit in deze wereld, wanneer de levende

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
Christus en andere verlossers

Christus en andere verlossers 1 4 . CHRISTUS EN ANDERE VERLOSSERS Tit. 1:9; 2:1 14.1 Afgewezen verlossers Nu we hebben geprobeerd u vanuit Gods Woord iets te la- ten zien van de Christus der Schriften, willen wij u wijzen op het gevaar van mensen die voorgeven dat zij verlossers zijn. Christus zegt in Zijn Woord dat er in de laatste dagen Matth. 24:24 velen zullen zijn die zeggen dat zij Christus zijn. Anderen zullen zeggen dat Christus ergens o

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22

 


Geen lust in onze dood
W. Pieters, G.J. Hiensch, Tj. de Jong
  • Groen
  • 1992
  • 198
  • 90 5030 190 8
volledig boek (geprint) 198 pagina's | € 15,20
eBook € 9,00