Over dit boek

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetstrijder tegen het nazisme en schrijver van geestelijke boeken. Tot op de dag van vandaag fascineert en inspireert hij velen.

In zijn beschrijving van het leven van Dietrich Bonhoeffer geeft Eric Metaxas allereerst een uitgebreid overzicht van een van de donkerste tijdperken uit de geschiedenis. Hij verkent ook de andere invloeden die de theoloog Bonhoeffer hebben gevormd: zijn familie, en de cultuur en theologie van die tijd. Metaxas is een gepassioneerde verteller en een zorgvuldig onderzoeksjournalist. Hij levert een boeiend verslag van de geloofsreis die Bonhoeffer als lutherse pastor maakt en die uiteindelijk uitmondt in een niet-geslaagde poging om Hitler te vermoorden.

'Dit inzichtelijke en verhelderende boek levert een indrukwekkende bijdrage van biografie, geschiedenis en theologie.' - Publisher's Weekly

Hoofdstukken
Voorwoord

Voorwoord  VoorwoorD het verheugt mij zeer dat mijn vriend Eric Metaxas dit werk over Dietrich Bonhoeffer heeft geschreven. Het is van groot belang dat de Engelssprekende wereld meer te weten komt over zijn denken en ook over zijn leven dan nu het geval is. Toen ik als student christen werd, was Bonhoeffers Cost of Discipleship (oorspronkelijke titel: Nachfolge) een van de eerste boeken die ik las, niet lang daarna gevolgd door zijn Life Togeth

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Proloog

Proloog  Proloog lonDen, 27 julI 1945 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We wor- den vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus a

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Afkomst en jeugdjaren

Afkomst en jeugdjaren  hoofdstuk 1 AfkoMsT en jeugDjAren De rijke wereld van zijn voorouders bepaalde de maatstaven voor het leven van Dietrich Bonhoeffer. Hieraan dankte hij zijn zekerheid van oordeel en optreden, een zekerheid die niet in één generatie verkregen kan worden. Hij groeide op in een gezin dat geloofde dat de essentie van vor- ming niet lag in een formele schoolopleiding, maar in de diepgewortelde verplichting de hoeders te zijn v

Dit hoofdstuk 37 pagina's € 2,04
Tübingen

Tübingen  hoofdstuk 2 TüBIngen 1923 Vanaf mijn dertiende wist ik zeker dat ik theologie zou gaan studeren. DIeTrICh Bonhoeffer het jaar 1923 bracht aanzienlijke veranderingen voor de Bon-hoeffers, waaronder het eerste huwelijk in het gezin. Ursula, de oudste dochter, trouwde met Rüdiger Schleicher, een briljant jurist. Zijn vader was een vriend en voormalig studiegenoot van Karl Bonhoeffer in Tübingen. Rüdiger was ook lid van de studentenvereni

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Een vakantie in Rome

Een vakantie in Rome  hoofdstuk 3 een VAkAnTIe In roMe 1924 De universaliteit van de kerk werd op een bewonderenswaardig effectieve manier geïllustreerd. Witte, zwarte, gele leden van religieuze orden – iedereen droeg klerikale gewaden en was verenigd onder de vleugels van de kerk. Dat lijkt ideaal. DIeTrICh Bonhoeffer omdat Duitsers door de oorlog en het verdrag van Versailles een afkeer hadden gekregen van Frankrijk en Engeland, werd voor hen

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
Student in Berlijn

Student in Berlijn  hoofdstuk 4 sTuDenT In BerlIjn 1924-1927 Voor elke groep mensen zou het moeilijk zijn te voldoen aan de standaar- den die worden verwacht en gehandhaafd in de Wangenheimstrasse. Bonhoeffer zelf gaf toe dat nieuwkomers in het ouderlijk huis onder de microscoop werden gelegd. Met die achtergrond was het voor hem gemak- kelijk de indruk te wekken superieur en afstandelijk te zijn. eBerhArD BeThge Bonhoeffer keerde midden juni t

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Barcelona

Barcelona  hoofdstuk 5 BArCelonA 1928 Als een volk bidt, is daar de kerk, en waar de kerk is, daar is nooit eenzaamheid. Het valt me veel gemakkelijker mij een biddende moordenaar of een bid- dende prostituee voor te stellen, dan een biddende ijdeltuit. Niets is meer in strijd met het gebed dan ijdelheid. De religie van Christus is geen lekker hapje na het brood, maar is het brood of het is helemaal niets. De mensen zouden dat in elk geval moet

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
Berlijn

Berlijn  hoofdstuk 6 BerlIjn 1929 Het gaat om de vrijheid van God, die juist haar sterkste bewijs vindt in het feit dat God ervoor koos zich in vrijheid te binden aan de historische mens en dat Hij zichzelf ter beschikking heeft gesteld van de mens. God is vrij, niet van de mens, maar voor de mens. Christus is het woord van Gods vrijheid. DIeTrICh Bonhoeffer Als ik een Jood was geweest en had gezien dat zulke domoren en stom- meriken de kerk le

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Bonhoeffer in Amerika

Bonhoeffer in Amerika  hoofdstuk 7 Bonhoeffer In AMerIkA 1930 -1931 [De studenten aan het Union] praten zich de blaren op de tong zonder een wezenlijke basis en zonder een spoor van criteria … Ze zijn onbekend met de meest fundamentele vraagstukken. Ze worden vergiftigd met vrij- zinnige en humanistische frasen, ze lachen om de fundamentalisten, maar in wezen kunnen ze niet aan hun niveau tippen. In New York wordt over van alles en nog wat gepr

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Berlijn

Berlijn  hoofdstuk 8 BerlIjn 1931-1932 Hij vertelde ons over zijn gekleurde vriend met wie hij door de Verenigde Staten had gereisd … hij vertelde ons over de vroomheid van de negers … Aan het einde van de avond zei hij: ‘Toen ik afscheid nam van mijn gekleurde vriend, zei hij tegen mij; “Maak ons lijden bekend in Duitsland. Vertel hen wat ons overkomt en laat hen zien hoe wij werkelijk zijn.”’ wolf-DIeTer ZIMMerMAnn Onder het publiek verspreid

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Het Führerprincipe

Het Führerprincipe  hoofdstuk 9 heT führerPrInCIPe 1933 Het gevaar van de huidige tijd is dat bij de schreeuw om gezag … wij geneigd zijn te vergeten dat de mens als individu voor de hoogste gezags- drager staat en dat eenieder die de mens gewelddadig behandelt, eeuwige wetten schendt en zichzelf bovenmenselijk gezag toekent dat hem uiteinde- lijk zal verpletteren. De kerk heeft slechts één altaar, het altaar van de Almachtige … voor wie alle s

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
De kerk en het Joodse vraagstuk

De kerk en het Joodse vraagstuk  hoofdstuk 10 De kerk en heT jooDse VrAAgsTuk Het gaat er in geen geval om of onze Duitse kerkleden het kerklidmaat- schap van Joden nog kunnen tolereren. Het is veeleer de taak van de christelijke prediking om te zeggen: hier is de kerk, waar Joden en christe- nen samen onder het beslag van het woord van God staan; hier blijkt of de kerk nog kerk is of niet. DIeTrICh Bonhoeffer Waar boeken worden verbrand, zulle

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
Nazitheologie

Nazitheologie  hoofdstuk 11 nAZITheologIe Wij hebben de pech gehad dat we de verkeerde religie hebben. Waarom hadden we niet te maken met de religie van de Japanners die de opoffering voor het vaderland als het hoogste goed beschouwen? De islam zou beter bij ons hebben gepast dan het christendom. Waarom moest het het chris- tendom zijn met zijn zachtmoedigheid en slapheid?1 ADolf hITler U zult het zien dat tien jaar na nu Adolf Hitler in Duitsl

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
De kerkstrijd begint

De kerkstrijd begint  hoofdstuk 12 De kerksTrIjD BegInT Als je in de verkeerde trein stapt, heeft het geen zin door het gangpad in de tegenovergestelde richting te lopen. DIeTrICh Bonhoeffer Aanvankelijk waren de Duitse christenen zo voorzichtig om hun meest radicale opvattingen voor het Duitse volk verborgen te houden. Voor de oppervlakkige waarnemer was hun conferentie in april 1933 een model van theologische ingetogenheid. Maar de Duitse chr

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De belijdenis van Bethel

De belijdenis van Bethel  hoofdstuk 13 De BelIjDenIs VAn BeThel De cruciale vraag is: christendom of germanisme? En hoe eerder het conflict aan het licht komt hoe beter.1 DIeTrICh Bonhoeffer Aan het begin van de zomer van 1933 kreeg Bonhoeffer een uit-nodiging van Theodor Heckel om de predikant te worden van een Duitssprekende gemeente in Londen. Heckel, die Bonhoef-fer kende door oecumenische contacten, was hoofd van het Bureau Buitenland van

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
Bonhoeffer in Londen

Bonhoeffer in Londen  hoofdstuk 14 Bonhoeffer In lonDen 1934 -1935 En ik geloof dat de hele christenheid met ons zou moeten bidden om een ‘verzet ten dode toe’, en dat er mensen gevonden mogen worden die ervoor willen lijden. DIeTrICh Bonhoeffer Aan het einde van de zomer en het begin van de herfst van 1933, nadat Heckel hem had uitgenodigd predikant te worden van de twee Duitse gemeenten in Londen, dacht Bonhoeffer na over wat hij moest doen.

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
De kerkstrijd escaleert

De kerkstrijd escaleert  hoofdstuk 15 De kerksTrIjD esCAleerT Hij is een gevangene en hij moet volgen. Zijn weg is voor hem uitgestip- peld. Het is de weg van de man die niet door God in de steek wordt gelaten en die zich nooit van God kan losmaken. Het vraagstuk waar het in de Duitse kerk om gaat is niet langer een intern vraagstuk maar raakt het bestaan van het christendom in Europa. DIeTrICh Bonhoeffer Als Heckel en Müller mochten denken dat

Dit hoofdstuk 30 pagina's € 1,65
De conferentie op Fanø

De conferentie op Fanø  hoofdstuk 16 De ConferenTIe oP fAnø Het moet duidelijk worden gemaakt – hoe angstaanjagend dat ook is – dat we nu staan voor de beslissing: nationaalsocialist of christen te zijn … Mijn roeping staat me duidelijk voor ogen. Ik weet niet wat Gods bedoe- ling is … Ik moet de weg gaan. Misschien zal het niet zo’n lange weg zijn (Filip. 1:23). Maar het is goed dat ik mij bewust ben van mijn roe- ping … Ik geloof dat de verhe

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
De weg naar Zingst en Finkenwalde

De weg naar Zingst en Finkenwalde  hoofdstuk 17 De weg nAAr ZIngsT en fInkenwAlDe* Het is hoog tijd dat we breken met onze op theologie gebaseerde terughou- dendheid ten opzichte van de acties van de staat – wat immers alleen een gevolg is van vrees. ‘Spreek voor hen die weerloos zijn.’ Wie in de kerk realiseert zich vandaag dat dit het minste is wat de Bijbel van ons vraagt? Het herstel van de kerk zal zeker afhangen van een nieuw soort kloost

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Zingst en Finkenwalde

Zingst en Finkenwalde  hoofdstuk 18 ZIngsT en fInkenwAlDe Theologisch werk en oprechte pastorale bewogenheid kunnen slechts groeien in een leven dat wordt beheerst door ’s morgens en ’s avonds bijeen te komen rond het woord en door vaste tijden van gebed. … Probeer niet de Bijbel relevant te maken. De relevantie ervan is van- zelfsprekend … Verdedig Gods woord niet, maar getuig ervan … ver- trouw op het woord. DIeTrICh Bonhoeffer op 10 maart hi

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
Scylla en Charibdis

Scylla en Charibdis  hoofdstuk 19 sCyllA en ChArIBDIs 1935 -1936 De verkondiging van genade heeft haar beperkingen. Genade mag niet verkondigd worden aan iemand die genade niet erkent of onderscheidt of begeert … De wereld die genade toegeworpen krijgt op een koopje zal er algauw genoeg van krijgen, en zal het heilige niet alleen vertrappen, maar zal ook degenen verscheuren die genade aan de mensen willen opdringen. Alleen degene die opkomt voo

Dit hoofdstuk 25 pagina's € 1,38
Mars bestijgt de troon

Mars bestijgt de troon  hoofdstuk 20 MArs BesTIjgT De Troon 1938 Confirmandi zijn vandaag te vergelijken met jonge soldaten die ten strijde trekken in de oorlog, de oorlog van Jezus Christus tegen de goden van deze wereld. Het is een oorlog die de totale inzet vergt. Is God, onze Heer, deze strijd niet waard? DIeTrICh Bonhoeffer Mevrouw, we zijn in de handen van criminelen gevallen. Wie had dat ooit kunnen denken! hjAlMAr sChAChT, VoorMAlIg hoo

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
De belangrijke beslissing

De belangrijke beslissing  hoofdstuk 21 De BelAngrIjke BeslIssIng 1939 Ik heb de tijd gekregen om na te denken en te bidden over mijn situatie en die van mijn land en om duidelijkheid te krijgen over wat God met mij voor heeft. Ik moet de conclusie trekken dat ik een fout heb gemaakt door naar Amerika te gaan. Ik moet deze moeilijke periode van onze nationale geschiedenis samen met de christenen in Duitsland doormaken. Ik zal na de oorlog geen

Dit hoofdstuk 27 pagina's € 1,49
De ondergang van Duitsland

De ondergang van Duitsland  hoofdstuk 22 De onDergAng VAn DuITslAnD Je kunt geen oorlog voeren met methoden van het Leger des Heils. ADolf hITler In maart, toen Hitler naar Praag was opgetrokken, was de ernst van de situatie eindelijk tot Neville Chamberlain doorgedrongen, en had hij plechtig verklaard dat Groot-Brittannië Polen zou verdedigen als Hit-ler dat land aanviel. Die tijd was nu aangebroken. Maar Hitler kon niet zomaar aanvallen. Hij

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Van belijden naar samenzwering

Van belijden naar samenzwering  hoofdstuk 23 VAn BelIjDen nAAr sAMenZwerIng Bonhoeffer confronteerde ons in 1935 met het probleem van wat we van- daag politiek verzet noemen … De escalerende vervolging van de Joden veroorzaakte een steeds vijandiger situatie, vooral voor Bonhoeffer zelf. We realiseerden ons toen dat belijden alleen, hoe moedig ook, ons onver- mijdelijk medeplichtig maakte aan moord. eBerhArD BeThge We moeten afdalen in een zeer

Dit hoofdstuk 23 pagina's € 1,27
Samenzweren tegen Hitler

Samenzweren tegen Hitler  hoofdstuk 24 sAMenZweren Tegen hITler Het Duitse volk zal worden beladen met een schuld die de wereld in geen honderd jaar zal vergeten. hennIng Von TresCkow De dood laat zien dat de wereld niet is wat ze zou moeten zijn, maar moet worden gered. Alleen Christus overwint de dood. DIeTrICh Bonhoeffer Ik weet zeker dat er veel Duitsers zijn die momenteel tot zwijgen worden gebracht door de Gestapo en het machinegeweer, ma

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
Bonhoeffer behaalt een overwinning

Bonhoeffer behaalt een overwinning  hoofdstuk 25 Bonhoeffer BehAAlT een oVerwInnIng Als er mannen zijn in Duitsland die ook klaarstaan om de monsterlijke tirannie van de nazi’s van binnenuit te bestrijden, is het dan terecht hen te ontmoedigen of te negeren? Kunnen wij het ons veroorloven hun hulp af te wijzen bij het bereiken van onze doelen? BIssChoP george Bell AAn De BrITse MInIsTer VAn BuITenlAnDse ZAken AnThony eDen Von Moltke en Bonhoeff

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Bonhoeffer verliefd

Bonhoeffer verliefd  hoofdstuk 26 Bonhoeffer VerlIefD Waarom ben ik tegenwoordig zo vrolijk … Het ongelofelijke feit blijft dat hij echt met mij wil trouwen. Ik snap nog steeds niet hoe dat mogelijk is. MArIA Von weDeMeyer na zijn reis naar Zweden ging Bonhoeffer op 8 juni 1942 naar Klein-Krössin om zijn goede vriendin Ruth von Kleist-Ret-zow te bezoeken. Haar kleindochter Maria was daar toevallig ook. Ze had net haar diploma van de middelbare

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
Een aanslag op Adolf Hitler

Een aanslag op Adolf Hitler  hoofdstuk 27 een AAnslAg oP ADolf hITler Zal ik schieten? Ik kan het hoofdkwartier van de Führer binnenkomen met mijn revolver. Ik weet waar en wanneer de conferenties plaatsvinden. Ik kan toegang krijgen. werner Von hAefTen AAn DIeTrICh Bonhoeffer Mevrouw Von Wedemeyers bedenkingen tegen Bonhoeffer betroffen niet alleen zijn leeftijd; het ging ook over zijn werk voor de Abwehr. Misschien heeft ze ook geweten van zi

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
Cel 92 in de gevangenis van Tegel

Cel 92 in de gevangenis van Tegel  hoofdstuk 28 Cel 92 In De geVAngenIs VAn Tegel Ik kan zo niet verder. Ik moet weten of je werkelijk gevaar loopt. MArIA Von weDeMeyer Wie is standvastig? Alleen de man wiens uiteindelijke norm niet de rede is, of zijn principes, zijn geweten, zijn vrijheid of zijn deugd, maar die bereid is dit alles op te geven als hij geroepen wordt tot gehoorzaam en gepast handelen in geloof en in exclusieve trouw aan God –

Dit hoofdstuk 44 pagina's € 2,42
Valkyrie en het Stauffenbergcomplot

Valkyrie en het Stauffenbergcomplot  hoofdstuk 29 VAlkyrIe en heT sTAuffenBergCoMPloT Nu is de tijd gekomen om iets te doen. Degene die de moed heeft te hande- len, moet beseffen dat hij in de Duitse geschiedenis zal worden afgeschil- derd als verrader. Maar als hij nalaat te handelen, zal hij een verrader zijn van zijn eigen geweten. ClAus sChenk Von sTAuffenBerg Ik wil dat je met mij wacht en geduldig bent, des te meer naarmate het langer duu

Dit hoofdstuk 30 pagina's € 1,65
Buchenwald

Buchenwald  hoofdstuk 30 BuChenwAlD Zijn geest scheen helder in de donkere ellende van onze gevangenis … [Bonhoeffer] was altijd bang geweest dat hij niet sterk genoeg zou zijn om zo’n test te doorstaan, maar nu wist hij dat er niets was in het leven waarvoor je ooit bang moest zijn. PAyne BesT, In een BrIef AAn sABIne Buchenwald was een van de nationaalsocialistische centra des doods.* Het was echter niet alleen een plaats waar mensen stierven

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
Op weg naar de vrijheid

Op weg naar de vrijheid  hoofdstuk 31 oP weg nAAr VrIjheID [Bonhoeffer] was de hele tijd dat ik hem kende gelukkig, en hij deed veel om enkele zwakkere broeders te behoeden voor depressie en angst. hugh fAlConer In een BrIef AAn gerhArD leIBholZ, okToBer 1945 Dit is het einde … Voor mij het begin van het leven. DIeTrICh Bonhoeffer Niemand die heeft geloofd in God en het koninkrijk van God, niemand die heeft gehoord van het rijk van de opgestane

Dit hoofdstuk 26 pagina's € 1,43

 


Dietrich Bonhoeffer
E. Metaxas
  • Groen
  • 2012
  • 608
  • 978-90-8897-022-1
volledig boek (gedrukt) 608 pagina's | € 32,50
eBook € 24,30