Over dit boek

Een standaardwerk. Deze naam verdient het boek dat onlangs het licht zag bij Uitgeverij De Groot te Goudriaan en dat helemaal is gewijd aan het Heilig Avondmaal. Een standaardwerk allereerst vanwege de omvang. Het is een boek geworden van meer dan 400 pagina's en voornaam uitgegeven.

Maar ook een standaardwerk gezien de medewerking van verschillende theologen, wel van verschillende kerken, maar allen behorend tot de Gereformeerde Gezindte. En ook een standaardwerk wegens de uitputtende behandeling van de stof. Het boek zet in met een exegetisch gedeelte, waarin de Nieuw-Testamentische gegevens over het Avondmaal worden besproken. Dan volgt een historisch gedeelte, waarin de Avondmaalsleer en -praktijk van Reformatie en Nadere Reformatie ruime aandacht krijgen. En tenslotte is er een praktisch gedeelte waarin het klassieke Avondmaalsformulier wordt uiteengezet.

Uit de recensie van ds. W. van Gorsel in het Gereformeerd Weekblad, 18 juli 1980.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf Woord vooraf De eeuwen door heeft Gods kerk avondmaal gevierd. Zij zal het blijven doen totdat de bruiloft van het Lam is gekomen, wanneer de wijn nieuw zal worden gedronken in het koninkrijk van de Vader. Doet dit tot mijn gedachtenis totdat Ik kom. Dit beloftewoord richt de aandacht van het geloof op het heil dat volbracht is, volkomen vol- bracht. Daarom is het avondmaal de gedachtenismaaltijd. Maar niet minder wordt het geloof g

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Het avondmaal volgens het Nieuwe Testament

Het avondmaal volgens het Nieuwe Testament Het avondmaal volgens het Nieuwe Testament J. P. Versteeg 1. De achtergrond van het avondmaal in Jezus' tafelgemeen- schap tijdens zijn aardse leven 1.1. WAAR TE BEGINNEN? Het ligt voor de hand om een bezinning op wat het Nieuwe Testament ons zegt met betrekking tot het avondmaal te beginnen bij de instelling van het avondmaal door Jezus in de nacht waarin Hij verraden werd. Toch is het juister om de be

Dit hoofdstuk 56 pagina's € 3,08
Het avondmaal in de oude kerk en in de kerk van het oosten

Het avondmaal in de oude kerk en in de kerk van het oosten Het avondmaal in de oude kerk en in de kerk van het oosten J. van Genderen Inleiding Als het gaat over het avondmaal dat Christus heeft ingesteld, spreekt de Heilige Schrift het beslissende woord en niet de historie of de tra- ditie. Toch is het ook van belang ons af te vragen, wat dit sacrament in vroeger eeuwen voor de kerk betekend heeft. Van het begin af is de maaltijd des Heeren doo

Dit hoofdstuk 23 pagina's € 1,27
Het avondmaal in de middeleeuwen

Het avondmaal in de middeleeuwen Het avondmaal in de middeleeuwen J. van Genderen 1. D e eerste en tweede strijd over het avondmaal In de leer van de sacramenten hebben wij te doen met een van de belangrijkste resultaten van de middeleeuwse ontwikkeling op het gebied van het dogma. Op de grens van de oude kerk en de middeleeuwen staan figuren als Gregorius de Grote ( t 604) en Isidorus van Sevilla (t 636). Gregorius beschouwde het avondmaal als

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
Het avondmaal bij Luther

Het avondmaal bij Luther Het avondmaal bij Luther K. Exalto Inleiding Wij zullen mogen veronderstellen dat het algemeen bekend is dat in de 16c eeuw de wegen der grote hervormers uiteengegaan zijn dank zij een verschillend inzicht in de leer van het avondmaal. Hoevele pogingen er ook door sommigen van hen in het werk zijn gesteld de verschillen te overbruggen, zij slaagden slechts gedeeltelijk, en in sommige gevallen slechts tijdelijk. Elk der h

Dit hoofdstuk 43 pagina's € 2,37
De avondmaalsleer van Zwingli

De avondmaalsleer van Zwingli De avondmaalsleer van Zwingli W. Balke 1. De eigen ontwikkelingsgang van Zwingli Huldrych Zwingli is een eigen weg tot de Reformatie gegaan. Geheel zelfstandig van Luther komt het bij Zwingli reeds in 1516 tot een aan- vankelijke doorbraak in de richting van reformatorische denkbeelden. Hij verdiept zich in de geschriften van Erasmus, leest het Griekse Nieuwe Testament en begint de waarheid van de roomse sacraments-

Dit hoofdstuk 29 pagina's € 1,60
Het avondmaal bij Calvijn

Het avondmaal bij Calvijn Het avondmaal bij Calvijn W. Balke 1. Calvijns avondmaalsleer In 1529 werd door de landgraaf Philips van Hessen een gesprek georganiseerd tussen Luther, Melanchthon, Zwingli en Oecolampadius. Het doel was de dreigende versplintering van de Reformatie te voor- komen. Vooral de verschillen in de avondmaalsopvatting dreven de broeders uiteen. Alle hervormers veroordeelden volstrekt de roomse leer van de transsubstantiatie,

Dit hoofdstuk 48 pagina's € 2,64
Het avondmaal in de gereformeerde Schotse kerken, speciaal in de preken van de Erskines

Het avondmaal in de gereformeerde Schotse kerken, speciaal in de preken van de Erskines Het avondmaal in de gereformeerde Schotse kerken, speciaal in de preken van de Erskines T. Brienen Inleiding Zijn we in het vorige hoofdstuk vooral geconfronteerd met de gedach- ten over het avondmaal op het vasteland van Europa ten tijde van de Reformatie, nu willen we onze aandacht richten op Schotland. Er loopt ook een lijn van de gereformeerde Reformatie

Dit hoofdstuk 22 pagina's € 1,21
Nadere Reformatie : G. Voetius, W. a Brakel, J. Verschuir

Nadere Reformatie : G. Voetius, W. a Brakel, J. Verschuir Nadere Reformatie G. Voetius, W. a Brakel, J. Verschuir C. Graafland Inleiding In dit hoofdstuk willen wij voornamelijk een antwoord trachten te geven op de vraag, hoe de dogmatische schrijvers uit de Nadere Refor- matie over het heilig avondmaal hebben gedacht. Verondersteld is daarbij, dat de dogmatische schrijvers worden onderscheiden van de praktisch-stichtelijke schrijvers. Het is ec

Dit hoofdstuk 34 pagina's € 1,87
Willem Teellinck en de praktijk van het heilig avondmaal

Willem Teellinck en de praktijk van het heilig avondmaal Willem Teellinck en de praktijk van het heilig avondmaal A. G. Knevel Willem Teellinck (1579-1629) behoeft in dit kader verder niet geïntro- duceerd te worden, er is in de loop der jaren al heel wat over hem geschreven1. Vrijwel alle schrijvers vinden het meest karakteristieke element van zowel Teellincks leven als werk, zijn al of niet uit Engeland geïmporteerde ideeën over de praktijk de

Dit hoofdstuk 19 pagina's € 1,05
Petrus Immens over het avondmaal

Petrus Immens over het avondmaal Petrus Immens over het avondmaal T. Brienen Inleiding In deze bundel is al gehoord naar een stem uit de zgn. eerste fase van de Nadere Reformatie, die van W. Teellinck, over de praktijk van het avondmaal. Nu gaan we luisteren naar één uit de latere en wel de laatste fase van deze stroming, namelijk Petrus Immens. Hij is eveneens een waardig vertegenwoordiger van deze eigen stroming in de gereformeer- de kerken in

Dit hoofdstuk 22 pagina's € 1,21
Het avondmaal in de 19e en 20e eeuw

Het avondmaal in de 19e en 20e eeuw Het avondmaal in de 19e en 20e eeuw C. Graafland 1. VERLICHTING EN VRIJZINNIGHEID In het voorafgaande hoofdstuk is ons gebleken, dat de theologen en predikanten uit de Nadere Reformatie niet alleen steeds meer te maken kregen met een voortgaande onzekerheid en zwakheid in het geloof en in het daaruit voortvloeiende geestelijke en kerkelijke leven, maar dat zij ook al meer werden geconfronteerd met de achttiend

Dit hoofdstuk 38 pagina's € 2,09
Het klassieke avondmaalsformulier

Het klassieke avondmaalsformulier Het klassieke avondmaalsformulier W. van 't Spijker Het voor Nederland klassieke gereformeerde avondmaalsformulier is ontleend aan een kerkorde. Dat zegt iets over het formulier. Maar het zegt ook iets over de kerkelijke orde waarin het een plaats ontving. De kerkorde is die van de Palts, waarin op gezag van de bekende keurvorst Frederik de Vrome een regeling werd ontworpen voor de christelijke leer, de heilige

Dit hoofdstuk 57 pagina's € 3,14

 


Bij brood en beker
W. van 't Spijker, T. van Brienen
  • Kok
  • 1980
  • 456
  • 90 6140 043 0
volledig boek (geprint) 456 pagina's | € 30,24
eBook € 18,37