Over dit boek

De veertig overwegingen die in dit boek gebundeld zijn vormen een selectie van de korte toespraken die prof. Versteeg in het begin van de jaren tachtig hield voor de NCRV-microfoon in de rubriek Op de man af.

Eenvoudige, duidelijke gedachten bij een bepaald bijbelwoord, die van toepassing zijn op het leven van alledag. Uiteraard kan onder deze formule niet op alle aspecten van een kort bijbelgedeelte worden ingegaan, maar de essentie wordt in kort bestek belicht. Toegevoegd bij elke overweging werden een kerntekst, waarin het te bespreken woord een centrale plaats inneemt, een aantal andere teksten, voor een (noodzakelijk) verder onderzoek naar de betekenis van het woord, en een drietal vragen, bedoeld als een aanzet tot discussie of persoonlijke bezinning.

Prof. Versteeg (tot aan zijn overlijden in 1987 hoogleraar Nieuwtestamentische vakken te Apeldoorn) heeft in dit boek de oude bijbelwoorden opnieuw actueel gemaakt en eigentijds verklaard.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf WOORD VOORAF Bij de volgende overwegingen is een keus gemaakt uit de korte toespraken die ik de laatste jaren hield voor de N.C.R.V.-mi- crofoon in de rubriek „Op de man af” . Bewust is in de titel van dit boekje de herkomst van de overwegingen herkenbaar gelaten. Veel overwegingen werden in meerdere of mindere mate omge­ werkt, vooral omdat ze in de oorspronkelijke bewoordingen te veel gebonden waren aan een gebeurtenis die bij het

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Tijd

Tijd 1. TIJD KERNTEKST: Marc. 1, 15: „De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgeko­ men. Bekeert u en gelooft het evangelie”. ANDERE TEKSTEN: Job 14, 13; Ps. 31, 16; 32, 6; Pred. 3,1-11.17; 8, 5.6; Dan. 7,12; 8, 17; Matth. 16, 3; Mare. 13, 33; Luc. 16, 16; 19, 44; Joh. 7, 6.33; 16, 16-19; Hand. 1, 7; 17, 26; Rom. 13,11; 1 Cor. 7, 29; 2 Cor. 6, 2; Gal. 4, 4; Ef. 1, 10; 3, 5; 1 Thess. 5,1; Tit. 1, 2; 1 Petr. 1, 5.11.20; 4, 3; Op. 1, 3

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Bezorgdheid

Bezorgdheid 2. BEZORGDHEID KERNTEKST: Matth. 6, 31-33: „Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken o f waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. ANDERE TEKSTEN: Matth. 10, 19; Mare. 13, 11; Luc. 10, 4

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Geloof

Geloof 3. GELOOF KERNTEKST: Hebr. 11,1: „Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopten het bewijs van de dingen die men niet ziet”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 15, 6; Ps. 27,13; 116,10; Jes. 7, 9; 28,16; Hab. 2, 4; Matth. 17, 20; Mare. 9, 23.24; 10, 52; 16, 16; Luc. 1, 45; 18, 8; 22, 32; Joh. 1, 12; 3, 15.16.18.36; 5,24; 6, 40.69; 7, 38; 9, 35.36.38; 10, 38; 11,25-27.40; 12, 44; 14, 10-12; 16, 30.31; 17, 20.21; 20, 29.31; Hand. 8, 37;10,

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Hoop

Hoop 4. HOOP KERNTEKST: Hebr. 6,17-20: „Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onver anderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onver anderlijke din­ gen waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij die tot Hem de toevlucht genomen hebben een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker van

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Liefde

Liefde 5. LIEFDE KERNTEKST: 1 Cor. 13, 13: yyZo blijven dan: geloof hoop en liefde, deze driey maar de meeste van deze is de liefde”. ANDERE TEKSTEN: Lev. 19, 18.34; Deut. 4, 37; 5, 10; 7, 8.9.13; 30, 6.16.19; Richt. 5, 31; 1 Kon. 10, 9; 2 Kron. 2, 11; Ps. 5, 12; 18, 2; 40, 17; 97, 10; 119, 163.165.167; Spr. 3, 3; 15, 9.17; 29, 3; Hoogl. 1,2.4; 4,10; 8, 4.6.7; Jes. 43, 4; 61, 8; 63, 9; Jer. 31, 3; Hos. 4,1; 6, 4.6; 11,1; Am. 5,15; Micha 6, 8; Ze

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Vasten

Vasten 6. VASTEN KERNTEKST: Hand. 13, 2.3: „En terwijl zij vastten bij de dienst van de Here, zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan”. ANDERE TEKSTEN: 2 Sam. 12,16.21-23; 1 Kon. 21, 9.12.27; Ezra 8,21.23; Neh. 9,1; Esther 4, 3.16; Ps. 35,13; 69,11; 109,24; Jes. 58, 3-6; Jer. 14,12; 36, 9; Dan. 9, 3; Joël 1,14; 2,

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Schuld

Schuld 7. SCHULD KERNTEKST: Hand. 19,18: ,, . .. en velen van hen die gelovig geworden waren kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden ANDERE TEKSTEN: Gen. 6, 13; 44,16; Ex. 28, 38; 2 Kron. 28,10.13; Ezra 9, 6.7.13.15; 10, 1.10.19; Job 31, 33; Ps. 32, 5; 68, 22; 69, 6; Dan. 9, 4; Hos. 13,1; 14, 3; Matth. 6, 12; Joh. 18, 38; 19, 4.6; Hebr. 7, 26. Een woord dat in onze tijd wel bijzonder aan devaluatie onder­ hevig is, is he

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Verzoening

Verzoening 8. VERZOENING KERNTEKST: 2 Cor. 5, 18-20: „En dit alles is uit God die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf ver­ zoenende was door hun hun overtredingen niet toe te rekenen en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus alsof God door onze mond u vermaande;

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Dankbaarheid

Dankbaarheid 9. DANKBAARHEID KERNTEKST: 2 Cor. 1, 11: ,, . .. opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons”. ANDERE TEKSTEN: 2 Kron. 32, 25; Matth. 11, 25; Luc. 1, 43; 17, 9.16; Joh. 6, 11.23; Hand. 27, 35; 28,15; Rom. 6,17; 7, 25; 14, 6; 1 Cor. 1, 4; 15, 57; 2 Cor. 4,15; 9, 11.12.15; Ef. 1, 3; 5, 4.20; Fil. 1, 3; Col. 1, 3.12; 2, 7; 3, 15-17; 4, 2; 1 Thess. 1, 2; 2, 13; 3, 9; 5, 18; 2 Thess. 1, 3;

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Opstanding

Opstanding 10. OPSTANDING KERNTEKST: 1 Thess. 4,14: „Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met Hem”. ANDERE TEKSTEN: Joh. 11, 23-25; Hand. 4,2; 17, 32; 26,23; Rom. 6, 5; 1 Cor. 15; Ef. 5,14; Fil. 3, 10.11; 1 Petr. 1, 3. Een ernstig misverstand met betrekking tot de opstanding van Jezus is, dat die opstanding alleen iets was dat Jezus zelf betrof. Dan zou de ops

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Leven

Leven 11. LEVEN KERNTEKST: 1 Joh. 5, 11.12: „En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 9, 5.6; Deut. 4,1; 5, 33; 8, 3; 30,15.19.20; 32, 47; Ps. 16,11; 27, 1; 36, 10; Spr. 3, 2.18.22; 8, 35.36; 14, 27; 19, 8.16.23; Pred. 7,12; Jer. 21, 8; 32,27; Ez. 18,32; 33,15; Am. 5, 4.6.14; Matth. 4,4

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Nuchterheid

Nuchterheid 12. NUCHTERHEID KERNTEKST: 1 Petr. 4, 7: „Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden”. ANDERE TEKSTEN: 1 Cor. 15,34; 2 Cor. 5,13; 1 Thess. 5, 6.8; 2 Tim. 4, 5; 1 Petr. 1,13; 5, 8. We zullen het er wel over eens zijn, dat nuchterheid een bijzon­ der belangrijk iets is. Nu zijn we geneigd om bij het woord „nuch­ terheid” direct te denken aan het gebruik van - wat wij noemen

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Vervulling

Vervulling 13. VERVULLING KERNTEKST: E f 5, 18: „ .. .maar wordt vervuld met de Geest ANDERE TEKSTEN: Luc. 1,15.41.67; 4, 1; Hand. 2, 4; 4, 6, 3; 7, 55; 9, 17; 11, 24; 13, 9. Het is wel duidelijk, dat de betekenis van pinksteren voor velen bepaald niet duidelijk is. Velen weten niet eens wat het woord „pinksteren” betekent, laat staan, dat ze weten waar het op pink­ steren om gaat. Is alles van pinksteren niet geweldig zwevend en ongrijpbaar? Wa

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Navolging

Navolging 14. NAVOLGING KERNTEKST: Matth. 16,24: ,, Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, d/e verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”. ANDERE TEKSTEN: Matth. 4, 20; 8, 19.22.23; 9, 9; 19, 21.27; Mare. 2, 14; 10, 21.28.32.52; Luc. 9, 11.23.49.57.59.61; 18, 22.28.43; Joh. 8, 12; 10, 4.5.27; 12, 26; 21, 19.20.22; 1 Tim. 4, 6; Op. 14, 4. Het christelijk leven is op veel manieren te omschrijven. Een

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Zachtmoedigheid

Zachtmoedigheid 15. ZACHTMOEDIGHEID KERNTEKST: Tit. 3, 1.2: „Herinner hen eraan, dat zij . . . alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen ANDERE TEKSTEN: Num. 12, 3; Matth. 5, 5; 11, 29; 21, 5; 1 Cor. 4, 21; 2 Cor. 10, 1; Gal. 5, 22; 6,1; Ef. 4,2; Col. 3,12; 2 Tim. 2,25; Jac. 1,21; 3,13; 1 Petr. 3,4.15. In de bijbel wordt grote waarde gehecht aan de zachtmoedig­ heid. Jezus spreekt de zachtmoedigen zelfs zalig: „Zalig de zacht- moedigen, want

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Volharding

Volharding 16. VOLHARDING KERNTEKST: Rom. 5, 3.4: ,, . .. wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkten de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop”. ANDERE TEKSTEN: Matth. 10, 22; 24,13; Luc. 8,15; 21,19; Hand. 1,14; 2, 42; Rom. 2, 7; 8, 25; 12, 12; 15, 4.5; 2 Cor. 12, 12; Ef 6,18; Col. 1,11; 4, 2; 1 Thess. 1,3; 2 Thess. 1, 4; 3, 5; 1 Tim. 4, 16; 5, 5; 6, 11; 2 Tim. 2, 12; 3, 10; Tit. 2, 2; Hebr. 10, 36; 12, 1; Jac. 1, 3.4.12; 5, 1

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11
Eerzucht

Eerzucht 17. EERZUCHT KERNTEKST: Matth. 6, 2.5.16: ,,Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds . . . En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaa

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Ergernis

Ergernis 18. ERGERNIS KERNTEKST: Rom. 14,13: „Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot o f ergernis te geven”. ANDERE TEKSTEN: Spr. 17,25; Matth. 16,23; 17,27; Joh. 6, 61; Rom. 9,32.33; 11, 9; 14,20; 1 Cor. 1, 23; 8, 9.13; 10, 32; 2 Cor. 6, 3; 1 Petr. 2, 7. Een bericht in een krant luidde: „Het koningin Elizabeth- ziekenhuis in Birmingham heeft 65 kankerpatiënten naar huis gestuurd, om

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Blijdschap

Blijdschap 19. BLIJDSCHAP KERNTEKST: Fil. 4, 4: „ Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!” ANDERE TEKSTEN: 1 Kon. 1, 40; Esth. 8, 16.17; Ps. 21, 7; 51,10.14; 105, 43; 119,111; Jes. 35,10; 51, 3.11; 65,18; 66,10; Jer. 15,16; Matth. 5,12; 28, 8; Mare. 14, 11; Luc. 1, 14.47; 2, 10; 19, 6.37; 24, 41.52; Joh. 15, 11; 16, 20.22.24; 17,13; Hand. 2, 46; 8, 8.39; 13, 52; Rom. 14,17; 15, 32; 2 Cor. 1, 24; 2, 3; 7, 4.7.9.

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Volmaakt

Volmaakt 20. VOLMAAKT KERNTEKST: Matth. 5, 48: ,,Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader vol­ maakt is”. ANDERE TEKSTEN: Lev. 1,3.10; 9,2.3; 22,21; Num. 6,14; 2 Sam. 22,31; 1 Kon. 8, 61; 11, 4; 2 Kron. 19, 9; 25,2; Ps. 18,31; 19, 8; Matth. 19,21; Joh. 17,23; Fil. 3,15; Col. 1, 28; 3, 14; 4, 12; Jac. 1, 17.25; 3, 2; 1 Joh. 4, 18. De bijbel vraagt niet minder van ons dan dat we volmaakt zullen zijn. In de bergrede zegt Jezus: „Gij dan

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Mammon

Mammon 21. MAMMON KERNTEKST: Matth. 6, 24: „Niemand kan twee heren dienen, want hij zal öfde ene haten en de andere liefhebben, ó f zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon”. ANDERE TEKSTEN: Mare. 10, 23; Luc. 16, 9.11.13.14; 18, 24; Hand. 8, 18.20; 1 Cor. 6, 10; Ef. 5, 5; 1 Tim. 3, 3; 6, 10. „Het geld heeft te veel goed gedaan om er iets kwaads van te zeggen, maar het heeft te veel kwaad gedaan om er ie

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Rentmeester

Rentmeester 22. RENTMEESTER KERNTEKST: 1 Tim. 6, 17-19: „Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen ANDERE TEKSTEN: Job 31, 1

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Naam

Naam 23. NAAM KERNTEKST: Joh. 17', 6: „Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 12, 2; 17, 5.15; 32, 27-29; 35, 10; Ex. 3, 13.15; 20, 24; Lev. 20, 3; Deut. 7, 24; 9, 14; 26, 2.19; Joz. 7, 9; Richt. 13, 17.18; 1 Sam. 25, 25; 1 Kon. 1, 47; 1 Kron. 16, 29.35; Job 18, 17; Ps. 9, 3.6.11; 22, 23; 48, 11; 102,13; 145,21; Pred. 7,1; Jes. 42, 8; 43,1.7; 45, 3.4; Jer. 10,16; Ez. 20, 9.14.22.39;

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Woord

Woord 24. WOORD KERNTEKST: Matth. 12,36.37: „Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken zullen zij rekenschap geven op de dag van het oordeel, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”. ANDERE TEKSTEN: Deut. 30,14; Ps. 33,4.6; Jer. 22,5; 23,18.22; Ez. 33, 7.31.32; Hos. 14,3; Matth. 4, 4; 8, 8.16; 24,35; Mare. 16,20; Luc. 1,37.38; 4,32; 11,28; 24, 19; Joh. 1, 1.3.4.14

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Waarheid

Waarheid 25. WAARHEID KERNTEKST: Joh. 18, 37: „Jezus antwoordde: . . . Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder die uit de waarheid is hoort naar mijn stem”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 42,16; Deut. 13,14; 2 Sam. 7,28; 1 Kon. 17,24; Ps. 15,2; 26,3; 51, 8; 86, 11; 111, 7.8; 145, 18; Spr. 23, 23; Jes. 59, 4.14.15; Dan. 4, 37; 9, 13; Zach. 8,16.19; Matth. 22,16; Mare. 12,32; Joh. 1,14

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Gerechtigheid

Gerechtigheid 26. GERECHTIGHEID KERNTEKST: 1 Petr. 2, 24: „ . . . die zeif onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 15, 6; Ezra 9,15; Neh. 9,8; Ps. 4,2; 7,18; 11, 7; 31,2; 40,10.11; 98, 2.9; 106, 3; 145, 7; Spr. 8, 8.20; Jes. 9, 6; 11, 4; 56,1; 61,3.10.11; Ez. 45, 9; Zef. 3, 5; Matth. 3,15; 5, 6.1

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Vrijheid

Vrijheid 27. VRIJHEID KERNTEKST: Gal. 5,13: „Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde”. ANDERE TEKSTEN: Lev. 25,10; Jes. 61,1; Jer. 34, 8; Luc. 4,19; Joh. 8, 33.36; Rom. 8, 21; 1 Cor. 9, 1.6.19; 10, 29; 2 Cor. 3, 17; Gal. 2, 4; Jac. 1, 25; 2, 12; 1 Petr. 2, 16. Het is een geweldig iets om in vrijheid te mogen leven. Daaraan worden we h

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Vrede

Vrede 28. VREDE KERNTEKST: Joh. 14,2 7:,, Vrede laat Ik u, mijn vrede geefik u; niet gelijk: de wereld die geeft, geef Ik hem u”. ANDERE TEKSTEN: Lev. 26, 6; Num. 6,26; Richt. 6,23.24; 1 Sam. 25, 6.35; 2 Kon. 20,19; Ps. 29,11; 34,15; 72, 7; 119,165; 122, 8; Jes. 9, 6; 57,19; Jer. 4,10; 23,17; Dan. 10,19; Micha 5,4; Mal. 2,5; Matth. 5, 9; 10 ,34; Mare. 9,50; Luc. 1, 79; 2,14.29; 19, 38.42; Joh. 16, 33; 20,19.21.26; Hand. 10, 36; Rom. 2, 10; 3,17;

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Wandelen

Wandelen 29. WANDELEN KERNTEKST: Col. 2, 6: „Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 5, 24; 17,1; 24, 40; Ps. 1,1; 116, 9; Spr. 5,29; 20, 7; /es. 50, 2 /; 55, 75; /er. 7, 25; Dan. 9,10; Micha 4, 5; Zach. 10,12; Mare. 7, 5; Joh. 8,12; Hand. 9, 31; Rom. 6, 4; 8, 4; 13, 13; 2 Cor. 5, 7; Gal. 1, 13; 5,16; Ef. 2, 2.10; 4, 1.22; 5,15; Col. 1,10; 1 Thess. 2,12; 1 Petr. 1,15.17.18; 4, 3; 2 Petr. 3, 11; 1 Joh.

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Rust

Rust 30. RUST KERNTEKST: Matth. 11, 28: „Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 2, 2.3; Ex. 20,11; 23, 12; Lev. 23, 39; 25, 2.5; Deut. 5,14; 1 Kron. 28,2; Pred. 6, 5; Jes. 11,2; 28,12; 30,15; Dan. 12,13; Matth. 11,29; 12, 43; Mare. 6, 31; Hebr. 3, 11.18; 4, 1.3-6.10.11; 1 Petr. 4, 14. Als er één ding is, dat we in de vakantie zoeken, is het wel: rust. Even ontsnappen aan de jacht van het lev

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Het beeld van God

Het beeld van God 31. HET BEELD VAN GOD KERNTEKST: Col. 3, 9.10: ,,Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken af gelegd en de nieuwe aangedaan hebt die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper”. ANDERE TEKSTEN: Gen. 1,26.27; 5,3; 9, 6; Deut. 4,23.25; Rom. 8,29; 1 Cor. 11, 7; 15,49; 2 Cor. 3, 18; 4, 4; Col. 1, 15. Vele eeuwen geleden liep in het oude Griekenland een wijsgeer op klaarlichte dag

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
De macht van God

De macht van God 32. DE MACHT VAN GOD KERNTEKST: Ps. 77, 15.16: „ Gij zijt de God die wonderen werkt, Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost, de zonen van Jakob en Jozef \ ANDERE TEKSTEN: Gen. 49, 24; Job 34, 20; Ps. 66, 3; 71, 7; 89, 14; 132, 2.5; Jes. 1, 24; 49, 26; 60, 16; Matth. 9, 6; 24, 30; 26, 64; 28, 18; Joh. 5, 27; 17, 2; Ef. 1, 19.21; Col. 1,11; 2,10; 1 Petr. 3 ,22;Jud. 25; Op. 1,8; 4,

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
De wil van God (en onze gehoorzaamheid)

De wil van God (en onze gehoorzaamheid) 33. DE WIL VAN GOD (en onze gehoorzaamheid) KERNTEKST: Matth. 7,21: „Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is”. ANDERE TEKSTEN: Micha 6, 8; Matth. 12, 50; 21, 31; 26, 42; Mare. 3,35; Luc. 12, 47.48; 22, 42; Joh. 4,34; 5, 30; 6,38.39; 7,17; Hand. 21,14; 22,14; Rom. 12,2; Ef. 1, 9; 5,17; Col. 1, 9; 1 Thess

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
De wil van God (en ons lijden)

De wil van God (en ons lijden) 34. DE WIL VAN GOD (en ons lijden) KERNTEKST: Matth. 10, 29: ,, Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader”, ANDERE TEKSTEN: Ps. 42, 8; Jes. 63, 9; Jer. 45, 3;Luc. 24, 26.46;Rom. 8 ,18;Fil. 1,29;Hebr. 2, 9.10; 5, 8; 1 Petr. 2, 20; 3, 14.17; 4, 13.19; 5, 9.10. Wil God het lijden? Wie kan er nog om die vraag heen? Allereerst is met de hand op de

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Overheid

Overheid 35. OVERHEID KERNTEKST: Rom. 13, 1: „Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn zijn door God gesteld”. ANDERE TEKSTEN: Hand. 4,19; 5, 29; Rom. 13, 2-7; Ef. 1, 21; Col. 1,16; 2,10; 1 Tim. 2,1; Tit. 3, 1; Op. 13. Hoe onze houding tegenover de overheid is, is bepaald niet iets dat in de bijbel in het midden gelaten wordt. In de tijd dat het Nieuwe Testament g

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Heilig

Heilig 36. HEILIG KERNTEKST: Lev. 19, 2: „ Spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God ben heilig”. ANDERE TEKSTEN: Ex. 19, 6; 22, 31; 29, 21; 40, 9; Lev. 11, 44.45; 20, 7.26; 21, 6-8; Num. 15, 40; Deut. 7, 6; 14,2.21; 28, 9; Jes. 4,3; 62,12; Marc. 1,24; Luc. 7, 50; 2, 23; Hand. 9,13.32.41; Rom. 1, 7; 8,27; 12,13; 15,25.26.31; 1 Cor. 1, 2; 6,1.2; 2 Cor. 1,1; 8, 4; 9,1.12; Ef.

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Geven

Geven 37. GEVEN KERNTEKST: Hand. 20, 35: „Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. ANDERE TEKSTEN: 1 Sam. 30,22.23; Ps. 84,12; 85,13; 104,27; 106,15; 111,5; 112, 9; 136, 25; 145,15; Spr. 28, 27; Matth. 5, 42; 7,11; 19, 21; Luc. 14,12-14; Joh. 3,16; 15,16; 16, 23; Hand. 3, 6; 17, 25; 2 Cor

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Nederigheid

Nederigheid 38. NEDERIGHEID KERNTEKST: Fil. 2, 3.4: ,, .. . in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen ANDERE TEKSTEN: Ps. 22, 27; 25, 9; 34, 3; 37,11; 69, 33; 76,10; 138, 6; 147, 6; 149, 4; Spr. 3, 34; 11, 2; 29, 23; Jes. 11, 4; 29,19; 57,15; 61,1; Matth. 11, 29; Hand. 20, 19; 2 Cor. 7, 6; Ef. 4, 2; Col. 3, 12; Jac. 4, 6; 1 Petr. 3, 8;

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Wederkomst

Wederkomst 39. WEDERKOMST KERNTEKST: Op. 22, 20: „Hij die deze dingen getuigt zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!** ANDERE TEKSTEN: Matth. 24, 3.27.37.39.46; 25, 27; Hand. 1, 11; 1 Cor. 15, 23; 1 Thess. 2, 19; 3,13; 4,15; 5, 23; 2 Thess. 2,1.8; Jac. 5, 7.8; 2 Petr. 3, 4.10.12; 1 Joh. 2, 28; Op. 22, 12. Jezus die in de kerstnacht gekomen is, zal op de jongste dag weerkomen. We mogen om Jezus te zien naar twee kanten zien. We mogen Je

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Oud en nieuw

Oud en nieuw 40. OUD EN NIEUW KERNTEKST: 2 Cor. 5,17: „Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen ANDERE TEKSTEN: Jes. 42, 9.10; 43,19; 48, 6; 62,2; 65,17; 66,22;Jer. 31,22.31; Ez. 36,26; Mare. 14, 25; Luc. 22, 20; Joh. 13, 34; Rom. 7, 6; 1 Cor. 11, 25; 2 Cor. 3, 6; Gal. 6,15; Ef. 2,15; 4, 24; Col. 3,10; Hebr. 8, 8.13; 9,15; 10, 20; 12, 24; 2 Petr. 3, 13; Op. 5, 9; 14, 3; 21, 1.2.5. „

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22

 


Bijbelwoorden op de man af
J.P. Versteeg
  • Kok
  • 1989
  • 131
  • 90 242 2481 0
volledig boek (geprint) 131 pagina's | € 11,29
eBook € 6,57