Over dit boek

Apocalyps en Evangelie is de afsluiting van een bijbels-theologische trilogie rond het thema apocalyptiek. In De Septuagint nam dr. Aalders de lezer mee naar de Grieks-Alexandrijnse vertaling van de Hebreeuwse TeNaCh. Het deel De apocalyptische Christus beschreef de vroegste evangeliën, ontstaan uit een apocalyptische beweging rond Johannes de Doper en Jezus van Nazareth.

Dit slotdeel belicht hoe deze apocalyptische bewustwording zich een plaats verworven heeft in de Grieks-hellenistische cultuur, is uitgegroeid tot de Ecclesia van apostelen en presbyters en tot op vandaag het zout van de geschiedenis en het licht der wereld is. De conclusie van dit drieluik is kort en bondig: zonder Septuagint, Evangelie en Ecclesia verliest de geschiedenis haar zin en de wereld haar glorie.

Dr. W. Aalders (1909-2005) was hervormd predikant te Oosterzee, Koudum, Groningen en 's-Gravenhage. Van 1967 tot 1979 was hij lector in de protestantse theologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf Woord vooraf 'Er staat geschreven! Er is geschied!' (G. Groen van Prinsterer) Dit boek is het slot van een bijbelse trilogie. In het jaar 1999 publiceerde ik: De Septuagint. Brug tussen Synagoge en Kerk. In 2001: De apocalyptische Christus. En nu in 2003: Apocalyps en Evangelie. In het 'Woord vooraf bij het eerste deel omschreef ik wat mij dreef aldus: het bijbelse antwoord te belichten op de geschiedenis als laatste menselijke vraa

Dit hoofdstuk 1 pagina € 0,06
Het Evangelie in de Griekse wereld

Het Evangelie in de Griekse wereld I Het Evangelie in de Griekse wereld ~ i ~ et is een lange tijdsduur die ons scheidt van wat de vrouwen en eerste discipelen in de dagen na Jezus' herrijzenis in Judea en Galilea van Hem gehoord en gezien hebben als eerste doorbraak van zijn heerschappij als Wereldheiland, Pantocmtor. De vraag wordt daardoor steeds klemmender of wij door de geschiedenis als tijdsgebeuren niet vervreemd zijn van de oorspronkelij

Dit hoofdstuk 6 pagina's € 0,33
Het platonisme en het hellenisme

Het platonisme en het hellenisme II Het platonisme en het hellenisme Wij willen pogen om de historisch-culturele omraming waarin de zeven ecclesiae in Asia leefden en die wij reeds aanduidden als de cultuur van het hellenisme binnen de grenzen van het Imperium Romanum, duidelijker en concreter voor ons te stellen. Een Griekse idee lag ten grondslag aan de nieuwe wereld van het hel- lenisme. In een hellenistisch kleed is het Evangelie de mediterr

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
De apostelen en presbyters

De apostelen en presbyters III De apostelen en presbyters Omstreeks die tijd omvatte Asia als Romeinse provincie de land-streken Mysië, Lydië, Ionië en Pontus, dus heel het Kleinaziatisch kustgebied, waarin sinds lang de Grieken diep waren doorgedrongen met hun cultuur. De steden die in Openbaring 1, 2 en 3 genoemd wor- den, droegen er niet alleen overvloedige herinneringen aan in hun tem- pels, arena's en gymnasia, maar zij alle hadden ook bibl

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De brief aan de Hebreeën

De brief aan de Hebreeën IV De brief aan de Hebreeën ~ i ~ Zo zien wij de Hebreeënbrief als verbindingsschakel in een geestelijk proces dat zich voltrok na Christus' opstanding en hemelvaart. Een proces dat zich niet, zoals vaak beweerd is, eerst in de na-apostolische tijd is gaan voltrekken en dat dan denigrerend werd aangeduid als 'katholisering' (A. Von Harnack, R. Sohm), maar dat reeds in de tijd van de apostelen aanwijsbaar is en waarvan Pa

Dit hoofdstuk 22 pagina's € 1,21
Het Evangelie van de Goede Herder

Het Evangelie van de Goede Herder V Het Evangelie van de Goede Herder ~ i ~ In het voorafgaande hoofdstuk hebben wij ons verdiept in de over-gangsperiode van de oerchristelijke gemeente naar haar eerste Ecclesia-gestalte in de na-apostolische tijd. Twee presbyter-figuren waren daarbij onze belangrijkste gidsen: de auteur van de Hebreeënbrief én Lukas, de schrijver van het Evangelie en van het boek Handelingen. Beiden zijn leerlingen van de apost

Dit hoofdstuk 32 pagina's € 1,76
Epiloog

Epiloog Epiloog Evangelie en Apocalyps Dit is de kerntekst uit de proloog van het Evangelie van Johannes: 'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid (doxa) aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid' (hoofdstuk 1:14). Men kan het de besorah, de heilstijding noemen, die Johannes op het einde van zijn leven vanuit zijn woonplaats Efeze de wereld in zond

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22

 


Apocalyps en evangelie
W. Aalders
  • Groen
  • 2003
  • 112
  • 90-5829-417-X
volledig boek (geprint) 112 pagina's | € 10,18
eBook € 5,88