Over dit boek

De hele gereformeerde geloofsleer in één boek. In Aan Zijn voeten wordt helder en duidelijk uitgelegd wat deze leer inhoudt, maar is er ook aandacht voor het bespreken van moderne opvattingen. Aan het eind van ieder hoofdstuk volgen toetsvragen die de totale stof doorlopen. Tevens zijn, voor gebruik door kerkenraden, kringen, verenigingen en op cursussen, discussievragen toegevoegd.

In eerste instantie geschreven als onmisbare bagage voor belijdeniscatechisanten, maar ondertussen bekend als standaardwerk. De hoeveelheid en uitvoerigheid van onderwerpen maakt dit boek tot een naslagwerk dat het verdere leven meegaat! Deze uitleg van de geloofsleer wordt al geruime tijd door de auteur en enkele collega's gebruikt bij de belijdeniscatechese. De ervaringen van catechisanten en catecheten zijn in de stof verwerkt.

Drs. R. van Kooten (1950) is hervormd predikant. Hij is onder andere afgestudeerd op de dogmatiek.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf 15 1 A. Augustinus, De Trinitate, I.X.20. Vert. Edmund Hill, New York, 1991, pp. 97,80. 2 Lukas 10:42. Augustinus merkt op dat de Heere Jezus het bezig zijn van Martha niet bestem- pelt als een slecht deel. Christus noemt echter datgene wat niet kan worden afgenomen, het beste deel. Het voorzien in noden zal ophouden als de noden zelf tot een eind komen. A. Augustinus, De Trinitate, I.X.20. Vert. Edmund Hill, New York, 1991, pp. 97,

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
God openbaart Zich I

God openbaart Zich I 19 1 God openbaart Zich I Algemene en bijzondere openbaring 1.1 De inzet van de Bijbel In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Met deze woorden begint de Bijbel. Dat is een opmerkelijk begin. God neemt op directe wijze het initiatief en het woord. God openbaart zich. Hij vraagt onze aandacht en ons gehoor. Deze inzet is heel beslissend. Om dat nog wat scherper in het vizier te krijgen, moeten wij eerst tot ons door l

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
God openbaart Zich II

God openbaart Zich II 29 2 God openbaart Zich II De Heilige Schrift: openbaring en inspiratie door God 2.1 De Schrift is een nieuwe daad van God Wij belijden dat de Heilige Schrift “Niet gezonden is noch voortgebracht door de wil van een mens” (NGB, art. 3). Dat wij de Bijbel mogen bezitten, is niet te dan- ken aan mensen, zelfs niet aan de auteurs, maar aan Gods wil en zorg. Hij gaf aan mensen de opdracht om bepaalde zaken te vereeuwigen. Om ee

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
God openbaart Zich III

God openbaart Zich III 38 1 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 502. 2 De synagoge onderscheidt binnen de Tenach de volgende hoofddelen: wet (Thora), profeten (Nebiim) en geschriften ofte wel de historische geschriften (Chetubim). 3 God openbaart Zich III Canonieke en apocriefe boeken 3.1 Onderscheid(ing) tussen OT en NT De Bijbel is niet als een compleet boek door een engel uit de hemel naar de aarde gebracht. De naam zegt het al. Ons woord Bijb

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
God openbaart Zich IV

God openbaart Zich IV 47 1 De dogmatiek spreekt over de autopistie van de Schrift. Zij heeft haar geloofwaardigheid in zichzelf en zij bewijst zichzelf. 2 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 114. 4 God openbaart Zich IV Het gezag van de Heilige Schrift 4.1 Van wie de Schrift haar gezag heeft Wie zegt ons, dat de Bijbel Gods Woord is? Rome antwoordt dat wij de Schrift hebben te zien als Gods Woord, omdat de kerk dat leert. Maar de consequentie daa

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
Wat God van Zichzelf openbaart I

Wat God van Zichzelf openbaart I 56 1 Zie: R. van Kooten, Geen afgoden, geen beelden, Houten, 1992, pp. 83-91. 5 Wat God van Zichzelf openbaart I Gods wezen, Gods namen, Gods drie-enigheid 5.1 Wie is God? Wij mensen zijn over het algemeen visueel ingesteld. Als wij iemand aan de tele- foon hebben, vormen wij ons een voorstelling van deze persoon. En dat ondanks het feit, dat wij telkens weer ervaren dat we er naast zitten. Blijkbaar kunnen we ni

Dit hoofdstuk 13 pagina's € 0,72
Wat God van Zichzelf openbaart II

Wat God van Zichzelf openbaart II 69 1 Verg. J. van Genderen en W.H. Velema, p. 163. 2 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 163. 6 Wat God van Zichzelf openbaart II Gods volkomenheden 6.1 Gods eigenschappen In dit hoofdstuk gaat het over Gods deugden, dat is: de eigenschappen die de HEERE van Zichzelf openbaart in de Schrift. Anders: wat zegt God nu van Zichzelf in Zijn Woord? 6.1.1 Gods volkomenheden In het opschrift boven dit hoofdstuk heb ik Go

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Van de schepping van alle dingen I

Van de schepping van alle dingen I 80 1 De woorden “Schepper van hemel en aarde” hebben er niet vanaf het begin ingestaan. Zij zijn later toegevoegd, maar niet zonder reden. De Kerk heeft zich hiermee willen uitspreken tegen allerlei dwalingen die een tegenstelling probeerden te maken tussen de God en Vader van Jezus Christus en een eventuele Schepper van de aarde. 2 Ik ga maar heel oppervlakkig op het probleem van de evolutietheorieën in. Wie z

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Van de schepping van alle dingen II

Van de schepping van alle dingen II 88 1 OT: vele voorbeelden. NT aankondiging aan Zacharias (Luk. 1:11), aan Maria (Luk. 1:26), ver- schillende keren aan Jozef (Matth. 1:20; 2:13,19). 8 Van de schepping van alle dingen II De geestelijke wereld: engelen en duivelen 8.1 De engelenwereld God schiep niet alleen een materiële, maar ook een geestelijke wereld. Tot deze werkelijkheid behoren ook de engelen. De engelen hebben geen lichaam zoals wij. Zi

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Gods vaderlijke voorzienigheid

Gods vaderlijke voorzienigheid 96 9 Gods vaderlijke voorzienigheid Vader onderhoudt en regeert de hele schepping 9.1 God, de HEER’ regeert In 7.4 kwam reeds aan de orde dat de levende God niet alleen alles geschapen heeft, maar dat Hij als de Schepper ook het geschapene onderhoudt tot op de dag van vandaag. Er is echter niet alleen sprake van Gods onderhouden van de schep- ping, maar ook van een regeren ervan door Hem. De NGB formuleert het als

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
God schiep de mens

God schiep de mens 107 10 God schiep de mens Geschapen naar Gods beeld, met lichaam en ziel 10.1 Terug naar het paradijs In dit hoofdstuk keren wij terug naar het paradijs om te zien dat en hoe de HEERE de mens zeer goed geschapen heeft. Wat de zin daarvan is? Alleen op deze wijze kan duidelijk worden wat Gods bedoeling met de mens is. Alleen wanneer wij luisteren naar Gods eigen Woord, kunnen wij op de juiste wijze omgaan met vra- gen als: Wat

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
Gods levensverbond en ons verbreken ervan

Gods levensverbond en ons verbreken ervan 116 1 Dat het spreken over een verbond op zich geen vreemd element invoegt in Genesis 1 en 2, wordt duidelijk, wanneer wij ons realiseren, dat God ook aan de relatie van Adam en Eva het karakter van een onverbrekelijk verbond gaf: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder ver- laten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen één vlees zijn.” Christus en Paulus hebben deze ordening opgevat en uitgelegd al

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Gods verkiezende liefde

Gods verkiezende liefde 128 12 Gods verkiezende liefde Plaats, inhoud, ergernis en beleving 12.1 De belijdenis van de verkiezing De NGB belijdt in artikel 16: “Wij geloven, dat, het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God Zichzelf zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien dat Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen, die Hij in Z

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Christus, de Zoon van de levende God

Christus, de Zoon van de levende God 140 1 Gal. 4:4. Waarom was toen de tijd vol, die aan Christus’ komst vooraf moest gaan? Dat is niet te zeggen. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Wel is het wonderlijk, dat er juist in die tijd een groot Romeins rijk was, dat allerlei wegen aanlegde voor de legers en de handelskaravanen. Het Romeinse rijk legde gratis een wegennet aan voor het Evangelie van vrije genade, opdat de dienaren uit zouden kunnen

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Het werk van Christus

Het werk van Christus 155 1 Men denkt hierbij aan de verzoeningsleer van Anselmus, zoals die te vinden is in zijn beroem- de traktaat Cur Deus homo (vert.: Waarom God mens werd), dat in 1198 verscheen. Anselmus heeft getracht op logische wijze duidelijk te maken waarom Christus mens moest worden en voor voldoening moest zorgen. Hoewel bijbelse elementen aan dit werk niet ontzegd kunnen worden, is het geheel toch meer product van menselijke logic

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Christus deelt het heil uit

Christus deelt het heil uit 170 1 Joh. Calvijn, Institutie, III.1.1. 15 Christus deelt het heil uit Christus en Zijn Geest 15.1 Alles in Christus Alles wat nodig is tot verwerving van onze zaligheid, heeft Christus gedaan en geleden. Zijn gehoorzaamheid en Zijn offer zijn volkomen geweest. In de Persoon van Christus wordt de volkomen zaligheid gevonden. De verwerving is perfect (volkomen) en perfectum (voltooid tegenwoordige tijd). 15.1.1 De noo

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Roeping en wedergeboorte

Roeping en wedergeboorte 181 16 Roeping en wedergeboorte De prediking en de vrucht 16.1 God roept tot het heil Met name in het NT is het woord ‘roepen’ een trefwoord in het komen tot het heil. Johannes de Doper treedt op als de roepende in de woestijn (Matth. 3:3; Mark. 1:3; Luk. 3:4; Joh. 1:23). Christus Zelf is ook gekomen om zondaren te roepen tot bekering (Matth. 9:13; Mark. 2:17; Luk. 5:32). De gang van de prediking door de geschiedenis wor

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Geloof en bekering

Geloof en bekering 192 1 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 536. 17 Geloof en bekering Wedergeboorte tot geloof en wedergeboren door het geloof 17.1 Alleen door het geloof In de wedergeboorte “ontsteekt de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt” (NGB, art. 22). Door het geloof verbindt de HEERE de zondaar met Christus. Het kan

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
De rechtvaardiging

De rechtvaardiging 208 1 Verg. J. van Genderen en W.H. Velema, p. 552. 2 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 553. 18 De rechtvaardiging Genadige toerekening en genadig ontvangen door het geloof 18.1 Het hart van het Evangelie In dit hoofdstuk gaat het over de rechtvaardiging van de goddeloze. Met deze woorden kan ten diepste de boodschap van de Bijbel worden samengevat.1 Dit thema was ook de inzet van het grote geding tussen Rome en de Reformatie

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De heiliging en de volharding

De heiliging en de volharding 222 19 De heiliging en de volharding Gave en opgave 19.1 Twee woorden In het vorige hoofdstuk ging het om de vergeving van de zonden. De betekenis van Christus’ leven, lijden en sterven kan echter niet samengevat worden met die ene weldaad van de rechtvaardiging. Daar hebben wij twee woorden voor nodig: rechtvaardiging en heiliging. In dit hoofdstuk komt het tweede woord ter sprake. 19.1.1 Heilig zijn als eis van Go

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De ceremoniële figuren van de wet

De ceremoniële figuren van de wet 236 20 De ceremoniële figuren van de wet Einde en geldigheid 20.1 De betekenis van de wet In het vorige hoofdstuk kwam zijdelings het probleem van de wet ter sprake. Omdat op dit punt nogal wat verwarring heerst, wil ik in dit hoofdstuk nadenken over de vraag hoe wij om moeten gaan met allerlei wetten uit het OT. Wij willen dit doen aan de hand van artikel 25 uit de NGB. 20.1.1 Tekst artikel 25 “Wij geloven, dat

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
De Kerk van Jezus Christus I

De Kerk van Jezus Christus I 252 1 In het Hebreeuws viel dit nog temeer op, omdat hierbij het woord ‘am’ gebruikt werd, terwijl voor de andere volken de aanduiding gojim gebezigd werd. Zie: Lev. 20:26; Deut. 14:2; 26:16-19. 2 In het OT werd het woord qahal gebruikt, dat ook (samen)roepen betekent. Ekklesia had in het gewone Grieks de betekenis van een vergadering die door oproepen samenkwam, dus een volks- vergadering. In de Septuaginta (de Grie

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
De Kerk van Jezus Christus II

De Kerk van Jezus Christus II 267 1 Matth. 23:10; Joh. 13:13; 1 Kor. 12:5; Ef. 1:20-23; 4:11,12; 5:23,24. 2 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 661. 22 De Kerk van Jezus Christus II De regering en de ambten van de Kerk 22.1 Christus het Hoofd van Zijn Gemeente Christus is het Hoofd van de Kerk. Hij is ook de bron van al haar gezag. Buiten Christus is er geen gezag, omdat er buiten Christus geen Kerk is.1 De Kerk heeft dus in alles alleen maar te

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De Kerk van Jezus Christus III

De Kerk van Jezus Christus III 275 23 De Kerk van Jezus Christus III De openstelling van het ambt voor de vrouw 23.1 De vrouw in het ambt In het vorige hoofdstuk stonden wij stil bij de regering en de ambten van de Kerk. Het hoofdstuk zou te lang geworden zijn, wanneer wij daar ook de vraag aan de orde gesteld zouden hebben of in onze tijd ook de vrouw tot het ambt mag toege- laten worden. Op deze vraag willen wij nu op deze plaats ingaan. 23.1.

Dit hoofdstuk 15 pagina's € 0,83
Het genadeverbond

Het genadeverbond 290 1 Het is heel interessant om de geschiedenis van het verbond na te gaan. In mijn studententijd hield prof.dr. G.P. van Itterzon een serie colleges over het verbond (collegejaar 1970-1971). Het was voor mij een ontdekking, dat de verbondsleer pas echt werd uitgedacht en uitgewerkt sedert de reformatie. Zwingli heeft de zaak aanhangig gemaakt. Heinrich Bullinger, Zwingli’s opvol- ger in Zürich, heeft de verbondsleer later wee

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
De sacramenten

De sacramenten 301 1 Mijn moeder leerde mij thuis altijd heel nauwgezet spreken over ‘de Heilige Doop’ en ‘het Heilig Avondmaal’. Ik ben haar daar dankbaar voor. Toch zal ik in dit hoofdstuk hier en daar de Heilige Doop ‘de doop’ noemen en het Heilig Avondmaal ‘het avondmaal’. Dit komt niet voort uit oneerbiedigheid, maar heeft enkel te maken met het feit, dat wij nu expliciet over deze sacramenten spreken om welke reden de namen een en andermaa

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
De Heilige Doop

De Heilige Doop 313 1 Op het eerste gezicht is deze lijn wat onbegrijpelijk voor degenen die hierbij denken aan Abraham. Abraham was toch ook een heiden? God vond voor hem de besnijdenis toch ook genoeg? Waarom moest de eerste heiden die besneden werd, niet gedoopt worden en deze 26 De Heilige Doop De inzetting en de betekenis van de (kinder)doop 26.1 De doop van Johannes In dit hoofdstuk willen wij nader ingaan op de betekenis van de door Chris

Dit hoofdstuk 20 pagina's € 1,10
Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal 333 1 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 727. 2 J. van Genderen en W.H. Velema, p. 727. 27 Het Heilig Avondmaal De inzetting en de viering van het Heilig Avondmaal 27.1 De inzetting van het Heilig Avondmaal De Heere Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingezet in de nacht waarin Hij verra- den werd, dus kort voor Zijn dood. Bij Mattheüs, Markus, Lukas en Paulus vin- den wij een duidelijke berichtgeving aangaande de inzetting van

Dit hoofdstuk 16 pagina's € 0,88
Belijdenis van het geloof

Belijdenis van het geloof 349 1 W. van Gorsel, Leven in Zijn dienst, 1990, Leiden, p. 69. 28 Belijdenis van het geloof Belijdenisdoen en het Heilig Avondmaal 28.1 De volgorde Het liefst had ik bij de indeling van de hoofdstukken gekozen voor de logische volgorde: verbond - sacramenten - Heilige Doop - belijdenis van het geloof - Heilig Avondmaal. Maar om te voorkomen dat iemand door het plaatsen van de belijdenis tussen doop en avondmaal de indr

Dit hoofdstuk 14 pagina's € 0,77
De laatste dingen I

De laatste dingen I 363 1 Er zijn diverse richtingen te onderscheiden. Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar J. van Genderen en W.H. Velema, pp. 742-744. 2 1 Kor.15:22; Hebr. 9:27. Alleen Henoch en Elia zijn direct in de hemel opgenomen. De christe- nen die nog leven op het ogenblik dat Christus wederkomt, zullen ook niet sterven, maar in een ogenblik veranderd worden (1 Kor.15:51; 1 Thess.4:14-17), zie 30.3.7. 29 De laatste dingen I Over h

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99
De laatste dingen II

De laatste dingen II 381 1 Joh. 5:25-29; Hand. 17:31; Rom. 2:3-16; 2 Kor. 5:10; Fil. 3:20; 1 Thess. 4:13-17; 2 Petr. 3:10- 13; Openb. 20:11-15; 22:12. 30 De laatste dingen II Over Christus’ wederkomst en de opstanding uit de doden 30.1 De wederkomst van Christus Christus zal lichamelijk en derhalve zichtbaar wederkomen op de wolken van de hemel (Matth. 24:30; 26:64; Hand. 1:11; Tit. 2:13; Openb. 1:7). Met Zijn komst zal de toekomende eeuw een aa

Dit hoofdstuk 18 pagina's € 0,99

 


Aan Zijn voeten
R. van Kooten
  • Groen
  • 2004
  • 448
  • 978-90-5829-424-1
volledig boek (gedrukt) 448 pagina's | € 24,50
eBook € 18,08